40/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 10-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   40 / 2017       (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Περίληψη: «Υποβολή αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 102/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Νικόλαος        Σκαρμούτσος                                                                                          

 

                                                                                                    

Θέμα   1ον (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου».

Ακολούθως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η κ. Τερζή Παναγιώτα, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, μας υπέβαλε την από 06-10-2017 αίτησή της, με την οποία μας ζητεί όπως «παραχωρήσουμε την αίθουσα εκδηλώσεων (Αμφιθέατρο) του 1ου Λυκείου Κιάτου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης χορού των μαθητών στις 14-10-2017»

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 108//06-10-2017   έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στον Δ/ντη του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο και του ζητούσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά, προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι.

  

Ακολούθως, ο Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτο, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, με το υπ’ αριθ. 494/09-10-2017 σχετικό έγγραφό του, απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, μας ενημερώνει ότι για λόγους που έχουν αναφερθεί επανειλημμένως, ο Σύλλογος των καθηγητών του σχολείου, πάγια δεν συγκατατίθεται στο να διεξάγεται χορός μαθητών στο σχολικό χώρο.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη πραγματοποίησης του χορού.

                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Την συζήτηση   του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντος του κ.   Δ. Ασβεστόπουλου )

Β.- Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί , ο χορός την (14-10-2017 ) των μαθητών του   1ου υ Γενικού Λυκείου Κιάτου, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

                                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                             

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   11-10-2017

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email