41η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 24.Δεκεμβρίου.2021

 

41η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γεώρ. 2) Σώκο Δημήτριο 3) Ζάρκο Δημήτ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Λέγγα Μάρκο 6)Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας τη Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)                            ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.
2.            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
3.            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
4.            ΑΠΟΔΟΧΗ ποσού (47.700,00€)+(42.310,00€) από «Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’» &                      «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» -αντίστοιχα-.
5.            Καθορισμός ορών διακήρυξης της αρ. μελέτης 27/2021 «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2022-2023 και θέρμανσης για το έτος 2022 του Δήμου Σικυωνίων».
6.            Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 1ου υποέργου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070742 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
7.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ».
8.            Παράταση Σύμβασης υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων».
9.            Παράταση Σύμβασης  «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
10.          Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
11.          Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ –Β’ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ».
12.          ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
13.          Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6733.002  του π/υ οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)».
14.          Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
15.          Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.-
16.          Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (322,00€) για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
17.          ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με ΣΑΛΩΝΙΚΗ Λορέντζο & Ευαγγελία.
18.          Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
19.          Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email