4/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                            

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της αριθμ.1/25-1-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  04/2023

 

Περίληψη: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση  των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2o Δημοτικό Σχολείο Κιάτου   β) 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και γ)1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25 Ιανουαρίου του έτους  2023  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:12/20-1-2023 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                            Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος                 Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                                          Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική    Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9.      Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10.      Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

3o Θέμα (ημερήσιας διάταξης):

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος  το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση  των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2o Δημοτικό Σχολείο Κιάτου  και β) 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής :

 • Το  αριθμ. πρωτ: 04/13-1-2023 έγγραφο του Διευθυντή  του 2ου  Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου και με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη λειτουργικών της σχολικής μονάδας.
 • Το  αριθμ. πρωτ: 173/Φ.6/24-11-2022 έγγραφο της Διευθύντριας  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Το αριθμ. πρωτ:Φ.6/16/19-1-2023  έγγραφο    του Διευθυντή  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα  παραπάνω  εκτεθέντα.

 

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€)  για  κάλυψη λειτουργικών  αναγκών  της σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.
 2. Κατανέμει το ποσό των  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων της σχολικής μονάδας  του 4ου  Δημοτικού  Σχολείου  Κιάτου.
 3. Κατανέμει το ποσό  των δύο   χιλιάδων  ευρώ(2.000,00) για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών  της σχολικής μονάδας του 1ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.
 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων  όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  04/2023 και υπογράφεται  ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  26-1-2023

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email