4/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/16.01.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

4/2023

  Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού

μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ,

για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 420/11.1.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 39/3-1-22 έγγραφο του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει νέο αίτημα για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 42119/15-07-2020. Το Πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και έχει διάρκεια (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του δωδεκάμηνου απασχόλησης. Προτείνεται ο Δήμος μας να προχωρήσει στην πρόσληψη 3 ανέργου – ωφελούμενου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 1 ΔΕ Υπεύθυνος εκδηλώσεων
2 1 ΔΕ Αρχειοθετών-Ταξινόμων
3 1 ΔΕ Διαχειριστή Υποθέσεων

καθώς κρίνετε απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • υπό την προϋπόθεση δέσμευσης για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει την υποβολή του Δήμου Σικυωνίων στον ΟΑΕΔ νέου αιτήματος χρηματοδότησης, για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε με την                          αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020, για την πρόσληψη (3) ανέργων πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους (12) μήνες, που ανά ειδικότητα παρουσιάζονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος.

Γ. Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών.

Δ. Υποβάλει την παρούσα για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2023

συντάχθηκε & υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email