4/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 04/2023

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της 04/19-4-2023 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις  19  Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:6932/12-4-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  (09) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω  εννέα (09) μέλη, και  αναλυτικά:

                 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Αλεξόπουλος  Βασίλειος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023»  έθεσε υπόψη των μελών την                  από  10-4-2023  εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας  που  έχει  ως  ακολούθως:

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

         Κιάτο: 10.04.2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ,    
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο ΠΡΟΣ: Εκτελεστική Επιτροπή
Ταχ. Κώδικας : 20 200   Δήμου  Σικυωνίων
Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Φίλη Κοιν.: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Τηλέφωνο : 27423-60119   Δήμου  Σικυωνίων

 

Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 για την ένταξη έργων του Δήμου στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σχετ.:  Η με αριθ. πρωτ. 1150/07.04.2023 (ΑΔΑ:96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος II αυτής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε συνέχεια προφορικής εντολής Δημάρχου και της ανωτέρω σχετικής απόφασης, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 προκειμένου να ενταχθούν τα ακόλουθα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό  Δημόσιο:

 

 1. «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036150274, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€. Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό ομότιτλο Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό).

 

 1. «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036159475, συνολικού προϋπολογισμού 871.075,89€. Η Πράξη απαρτίζεται από δύο (2) Υποέργα και συγκεκριμένα :
  • 1ο Υποέργο με τίτλο «Αρδευτικά Έργα Κοινότητας Καλλιάνων Δήμου Σικυωνίων», Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) προϋπολογισμού 855.000,00€ και
  • 2ο Υποέργο με τίτλο «Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου Γεώτρησης στη θέση «Εξωχώραφα» στην Κοινότητα Καλλιάνων Δ. Σικυωνίων», Υποέργο ΟΚΩ, προϋπολογισμού 075,89€.

 

 1. «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036160075, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€. Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό ομότιτλο Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό).

 

 

 

 

 

 1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 00361654765, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€. Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό ομότιτλο Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό).

 

 1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036167876, συνολικού προϋπολογισμού 158.178,31€. Η Πράξη απαρτίζεται από δύο (2) Υποέργα και συγκεκριμένα :
  • 1ο Υποέργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) προϋπολογισμού 120.000,00€ και
  • 2ο Υποέργο με τίτλο «Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων στη θέση «Πλάκες» και στην θέση «Ψειρόβρυση» της Κοινότητας Μοσιάς, Δ. Σικυωνίων», Υποέργο ΟΚΩ, προϋπολογισμού 178,31€.

 

 1. «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036170272, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€. Η Πράξη απαρτίζεται από δύο (2) Υποέργα και συγκεκριμένα :
  • 1ο Υποέργο με τίτλο «Αρδευτικά Έργα Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δήμου Σικυωνίων», Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) προϋπολογισμού 095.336,00€ και
  • 2ο Υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες της ΕΦΑ Κορινθίας», Υποέργο Αυτεπιστασίας Εφορείας Αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 664,00€.

 

 1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036171675, συνολικού προϋπολογισμού 081.480,00€. Η Πράξη απαρτίζεται από δύο (2) Υποέργα και συγκεκριμένα :
  • 1ο Υποέργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) προϋπολογισμού 030.000,00€ και
  • 2ο Υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες της ΕΦΑ Κορινθίας», Υποέργο Αυτεπιστασίας Εφορείας Αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 480,00€.

 

Τα ανωτέρω έργα κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να βελτιωθεί η άρδευση των υπόψη περιοχών.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει ως έχει την τροποποίηση  του Τεχνικού  Προγράμματος  του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 10-4-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4/2023 και υπογράφεται  ως έπεται.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  19-4-2023

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος  Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

Print Friendly, PDF & Email