4/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης/4. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   4/2023

Περίληψη: Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.21380/30-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ. 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Θελερίτης Γεώργιος  10. Φιακάς Παναγιώτης  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)  11.ΣώκοςΔημήτριος (προσήλθε

κατά την συζήτηση του 5ο θέματος) 

12. Τσιόγκας Νικόλαος  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)                         
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)  15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γαλάνης Βασίλειος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος) 
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Συριάνος Κων/νος                         

 

2. Γκούμας Σταμάτιος

 
     

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών)
8. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 10. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 6ου θέματος)

2. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 6ου θέματος)

3. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

4ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 4ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την αριθ. 248/2019 με ΑΔΑ: 6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», και την αριθ. 243/2020 με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 248/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μετά την αριθ. 162/2020 απόφαση του Δήμου Ξυλοκάστρου  Ευρωστίνης» .

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 21278/30-12-2022 αίτηση – παραίτησης του  κ. Αλεξόπουλου Βασιλείου με την οποία  καταθέτει την παραίτηση του από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, θέση στην οποία είχε ορισθεί με την αριθ. 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ακολούθως ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος πρότεινε ως Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου   κ. Τσατσάνη Βασίλειο.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία  

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Λέγγα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Β. Γαλάνη, Δ. Παπαγεωργίου, Α. Κατσιμπούλα, 

Δ. Μαστοράκη,  Ν. Παπαβασιλείου,  Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου .    

 

Α.  Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί , την αριθ. 248/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ομοίως και την αριθ. 243/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  ως προς τον ορισμό του Προέδρου.

 

Β.  Ο ρ ί ζ ε ι,   τον κ. Τσατσάνη Βασίλειο ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ν.Π.Δ.Δ.  διαμορφώνεται ως κάτωθι :

 

 1. Τσατσάνης Βασίλειος Πρόεδρος  αναπληρούμενος   από τον       Ζάρκο Δημήτριο
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντ/δρος  αναπληρούμενος    από τον      Σωτηρόπουλο Ιωάννη
 3. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασ.  Μέλος        αναπληρουμένη      από τον      Δομετίου Βασίλειο
 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος «             αναπληρούμενος    από τον       Μπακόλια Παναγιώτη
 5. Τσιώτος Βλάσιος «             αναπληρούμενος    από τον       Λόντο Αναστάσιο
 6. Καραβάς Ανδρέας                           «             αναπληρούμενος    από  τον      Σκέρο Ιωάννη
 7. Αδαμοπούλου Πατρίνια– Μαρία (Πατρίτσια) αναπληρούμενη από τον   Μπρακούλια Θεοφάνη   
 8. Κορωναίος Παρασκευάς Λ/Σ μέλος      αναπληρούμενος    από τον     Πλατή Κων/νο   Λ/Σ
 9. Αλεξόπουλος  Βασίλειο                 «              αναπληρούμενος   από τον      Βρέντα Ιωάννη (Δημότης)

 

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για τις δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 4/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 4 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email