4/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1η/20 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

4/2022

  α’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή Δωρεάς χρήσης ακινήτου

Λαμπρόπουλου Παναγιώτη.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 20η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 660/18.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι.  
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως καθώς και το κατεπείγον του ως άνω θέματος αυτής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) και του ως άνω θέματος (§3) αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 * λόγω επιτακτικής ανάγκης χρήσης του ακινήτου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 603/17-01-2022 αίτηση του Λαμπρόπουλου Παναγιώτη με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να παραχωρήσει άνευ ανταλλάγματος  τη χρήση του ακινήτου (στάβλου) ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στη κοινότητα Μοσίας της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • την αρ. πρωτ. 603/17-01-2022 αίτηση του Λαμπρόπουλου Παναγιώτη
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 καθώς και το κατεπείγον του ως άνω θέματος αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λόγω επιτακτικής ανάγκης χρήσης του ακινήτου.

 

Β. Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου (στάβλου) ιδιοκτησίας Λαμπρόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου που βρίσκεται στην κοινότητα Μοσίας της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου ν’ ασκήσει τις αρμοδιότητές του.

Γ. Εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες στο αιτούντα για τη δωρεά του στο Δήμο Σικυωνίων.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email