4/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    4  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Περί εγκρίσεως ή μη σχετικά με αίτημα της κας Κωνσταντίνας Γεωργίου για διάθεση δέσμευση μιας ειδικής άδειας στάθμευσης επί του πεζοδρόμου Κλεισθένους γωνία με την οδό Μ. Σωτήρος 5, για στάθμευση επί του πεζοδρόμου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                     1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

                                                                                      

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης,  Περί εγκρίσεως ή μη σχετικά με αίτημα της κας Κωνσταντίνας Γεωργίου για διάθεση δέσμευση μιας ειδικής άδειας στάθμευσης επί του πεζοδρόμου Κλεισθένους γωνία με την οδό Μ. Σωτήρος 5, για στάθμευση επί του πεζοδρόμου ανέφερε ότι:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 740/19-01-2022 σχετικό έγγραφό της, όπου εισηγείται θετικά  επί του αιτήματος  της κας Κωνσταντίνας Γεωργίου για διάθεση-δέσμευση μιας ειδικής άδειας στάθμευσης επί του πεζοδρόμου Κλεισθένους γωνία με την οδό Μεταμορφώσεως Σωτήρος  5, στο Κιάτο εντός του πολεοδομικού κέντρου, για στάθμευση επί του  πεζοδρόμου ημέρες Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη μεταξύ 14:00-16:00,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Και πρέπει  με απόφασή μας να αποφασίσουμε  σχετικά.

 

Ύστερα απ’ αυτό  κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικώς

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

 

  • τις διατάξεις του άρθρου 34 της παρ. 3 εδάφιο  β  και του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.
  • την υπ’ αριθ. 740/19-01-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

  

1.-   Εγκρίνει το αίτημα της κας Κωνσταντίνας Γεωργίου για διάθεση-δέσμευση μιας ειδικής άδειας στάθμευσης επί του πεζοδρόμου Κλεισθένους γωνία με την οδό Μεταμορφώσεως Σωτήρος  5, στο Κιάτο εντός του πολεοδομικού κέντρου, για στάθμευση επί του  πεζοδρόμου ημέρες Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη μεταξύ 14:00-16:00 και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά  Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό        4 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email