4/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

(Ορθή Επανάληψη)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 04/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/07-7-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

Στο Κιάτο σήμερα, στις 07 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:9959/04-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης  Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» έθεσε υπόψη των μελών τις από             04-7-2022 εισηγήσεις της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας οι οποίες  έχουν ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   04-7-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

 • Kατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.002 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 €   και

ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, ως εξής:

 1. Στον Κ.Α. 02.30.7323.014 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 63.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2022,
 2. Στον Κ.Α. 02.30.7323.015 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 49.130,24 € (με ΦΠΑ 24%) (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=37.000,00 €- Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=7.300,01€ -Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=  3.818,44€-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19 = 1.011,79€).

 

Ο  Τμηματάρχης

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   4-7-2022

 

ΠΡΟΣ:

1.     Την Εκτελεστική Επιτροπή

2.     Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

 • Kατάργηση του ΚΑ  02.30.7323.006 με  τίτλο: «Oδοποιϊα Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),
 • Kατάργηση του ΚΑ  02.64.7323.005 με τίτλο: «Oδοποιϊα Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» προϋπολογισμού 119.647,28 € (με ΦΠΑ 24%)   και

ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, ως εξής:

 1. Στον Κ.Α. 02.30.7323.012 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ» προϋπολογισμού 440,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2022,
 2. Στον Κ.Α. 02.64.7323.012 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=53.189,11 €-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91 € και – Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=1.986,98 €).
 3. Στον Κ.Α. 02.64.7323.013 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 480,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=50.000,00 €-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91 € και – Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=4.656,09 €).
 4. Στον Κ.Α. 02.30.73.23.013 με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 916,39 Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022.

 

  Επίσης μειώνει τα ποσά  των παρακάτω έργων ως εξής:

 1. Στον Κ.Α. 02.30.7331.002 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μειώνει το ποσό κατά 1.000,01€ από 25.000,00 € το οποίο  διαμορφώνεται στα 999,99 €.
 2. Στον Κ.Α. 02.30.7331.003 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)» μειώνει το ποσό κατά 3.818,44 € από 71.920,00 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 101,56 €.
 3. Στον Κ.Α. 02.30.7323.007 με τίτλο: «Οδοποιϊα Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» μειώνει το ποσό κατά 3.640,00 € από 72.800,00 € το οποίο  διαμορφώνεται στα 160,00 €.
 4. Στον Κ.Α. 02.30.7323.008 με τίτλο: «Οδοποιϊα Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» μειώνει το ποσό κατά 3.660,01 € από 73.200,00 € το οποίο  διαμορφώνεται στα 539,99 €.
 5. Στον Κ.Α. 02.30.7323.003 με τίτλο: «Οδοποιϊα Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)» μειώνει το ποσό κατά 675,63 € από 56.156,48 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 480,85 €.

  

 

Ο  Τμηματάρχης

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τις ως άνω εισηγήσεις σε συνδυασμό   με διαλογική  συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022 ως εξής:
 • Kατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.002 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00€ και ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, ως εξής:
 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.014 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 63.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2022,
 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.015 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 49.130,24 € (με ΦΠΑ 24%) (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=37.000,00 €- Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=7.300,01€ -Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=  3.818,44€-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19 = 1.011,79€)
 • Kατάργηση του ΚΑ  02.30.7323.006 με  τίτλο: «Oδοποιϊα Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),
 • Kατάργηση του ΚΑ  02.64.7323.005 με τίτλο: «Oδοποιϊα Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» προϋπολογισμού 119.647,28 € (με ΦΠΑ 24%)   και

ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, ως εξής:

 

 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.012 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ» προϋπολογισμού 69.440,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2022,
 • Στον Κ.Α. 02.64.7323.012 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 65.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=53.189,11 €-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91 € και – Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=1.986,98 €).
 • Στον Κ.Α. 02.64.7323.013 με τίτλο: «Οδοποιϊα Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 64.480,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=50.000,00 €-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91 € και – Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=4.656,09 €).
 • Στον Κ.Α. 02.30.73.23.013 με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 23.916,39    Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022.

Επίσης μειώνει τα ποσά  των παρακάτω έργων ως εξής:

 • Στον Κ.Α. 02.30.7331.002 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μειώνει το ποσό κατά 1.000,01€ από 25.000,00 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 23.999,99 €.
 • Στον Κ.Α. 02.30.7331.003 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση  Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)» μειώνει το ποσό κατά 3.818,44 € από 71.920,00 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 68.101,56 €.
 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.007 με τίτλο: «Οδοποιϊα Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» μειώνει το ποσό κατά 3.640,00 € από 72.800,00 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 69.160,00 €.
 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.008 με τίτλο: «Οδοποιϊα Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» μειώνει το ποσό κατά 3.660,01 € από 73.200,00 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 69.539,99 €.
 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.003 με τίτλο: «Οδοποιϊα Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)» μειώνει το ποσό κατά 675,63 € από 56.156,48 €  το οποίο  διαμορφώνεται στα 55.480,85 €
 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  07-7-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email