4/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/ 29-01-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     4  / 2021

 

ΘΕΜΑ: 4ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Έγκριση  αρχικού  αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την παροχή  υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση  και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Δήμου Σικυωνίων.»

 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29ην  Ιανουαρίου   του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 7/25-01-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)              1.- Β.  Νανόπουλος                 Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.-Ν.   Παπαβασιλείου             Μέλος

3.- Α. Βαφειαδάκης                       Μέλος                     3.- Δ.  Βυτινιώτη                      Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                               Μέλος                    4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Π.  Πανάγου                             Μέλος

 

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   4ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 4ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  αρχικού  αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την παροχή  υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση  και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Δήμου Σικυωνίων..»   εξέθεσε ότι:

 

Στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε  η συγχώνευση  των σχολικών επιτροπών  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν  δύο (2) ενιαία  νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων

 

Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων απαρτίζεται από επτά (7) Σχολεία (Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας)  και  λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας (Α. Π. Δ, τιμολόγια, βιβλίο εσόδων – εξόδων ,απολογισμός σχολικών συμβουλίων- φορολογικές δηλώσεις- κ.λ.π.) χρειάζεται άτομο με ειδικευμένες γνώσεις για την  οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στερούμενη  Οικονομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναθέσει την εργασία  σε  λογιστή (Λογιστικό γραφείο) την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ώστε να λειτουργήσει  το Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς προβλήματα.

 

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .

Η Σχολική Επιτροπή μετά τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση είδε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται  παραπάνω καθώς και    τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα  με  το αρχικό αίτημα που υποβλήθηκε  με  αριθ. 2/18-01-2021 .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.-  Εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  για την απ’  ευθείας ανάθεση   εργασίας  παροχής υπηρεσιών,

σε Λογιστή  από 01- 01-2021  έως  31-12-2021 με  αριθμό  πρωτοκόλλου   2/18-01-2021

και  μητρώο δημοσίων συμβάσεων   21REQ008058019.

 

Β.- Εγκρίνει τη διάθεση  πίστωσης δύο  χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (2.728,00)  ευρώ,

για την πληρωμή της  εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση

και παροχή λογιστικών  και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων).

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, για την διαδικασία της

ανάθεσης υπηρεσίας, αφού εφαρμόσει την διαδικασία  του Ν. 4412/2016 με πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και  την υπογραφή  της σύμβασης με τον  Λογιστή  που θα

προκύψει.

 

Δ. –Η πληρωμή του θα γίνεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο

Δημήτριο με την εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον λογιστή.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό       4   /  2021  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                              Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   29-01-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email