4/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /   2-3-2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    4  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:   4ον  «Περί  παραχωρήσεων  τάφων ή μη  σε δημότες των Κοινοτήτων Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού,

                     Πασίου,  Διμηνιού  και Σικυώνος-Κιάτου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    2αν   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1954/25-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.- Α. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

                                                                                       2.-Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού.

                                                                                       3.-Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα

«Περί  παραχωρήσεων  τάφων ή μη  σε δημότες των Κοινοτήτων Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού,  Πασίου,  Διμηνιού  και Σικυώνος-Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Οι Πρόεδροι  των κοινοτήτων Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού,  Πασίου,  Διμηνιού  και Σικυώνος – Κιάτου, μας απέστειλαν τις αποφάσεις τους , σχετικά με την παραχώρηση οικογενειακών τάφων,  σύμφωνα με αιτήσεις που είχαν υποβληθεί  από  συνδημότες μας, όπου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αναλυτικά.

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΟΣ

ΤΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

         Ή

ΜΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μουλκίου Γιαννούση Κλεάνθη του Σωτηρίου Μονός 18/2020 Έγκριση  
2 Μουλκίου Παπούλια Γεωργία του Θεοφάνη (Χα Νικολάου) Διπλός

 

19/2020 Έγκριση  
3 Κάτω Διμηνιού Λαυκιώτη-Γκάλο Έβελιν

(Χα Παναγιώτη)

Διπλός 01/2021 Έγκριση  
4 Πασίου Μικελίδη Κυριάκου Ελένη του Αναστασίου ——— 01/2021 Μη έγκριση Λόγω έλλειψη χώρου
5 Διμηνιού Σακελλαρίδου Περσεφόνη ——– 07/2021 Μη έγκριση Λόγω έλλειψη χώρου
6 Διμηνιού Κοσμόπουλος Γεώργιος του  Θεοδώρου ——- 08/2021 Μη έγκριση Λόγω έλλειψη χώρου
7 Σικυώνος-Κιάτου Παναγάκης Νικόλαος του  Ευαγγέλου Μονός 03/2021 Έγκριση  
8 Μουλκίου Τότου Κωνσταντίνου  του Γρηγορίου Διπλός 19/2021 Την εγγραφή στους καταλόγους  υπόχρεων διατήρησης οικογενειακών τάφων.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τις  ανωτέρω  αποφάσεις  των  Κοινοτήτων  Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού, Πασίου,  Διμηνιού  και

          Σικυώνος- Κιάτου.

3.-   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2735/2020.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

Α.- Εγκρίνει  –  εισηγείται και γνωμοδοτεί  στους ενδιαφερομένους συνδημότες μας  ως εξής:

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΟΣ

 ΤΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

         Ή

ΜΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μουλκίου Γιαννούση Κλεάνθη του Σωτηρίου Μονός 18/2020 Έγκριση  
2 Μουλκίου Παπούλια Γεωργία του Θεοφάνη (Χα Νικολάου) Διπλός

 

19/2020 Έγκριση  
3 Κάτω Διμηνιού Λαυκιώτη-Γκάλο Έβελιν

(Χα Παναγιώτη)

Διπλός 01/2021 Έγκριση  
4 Πασίου Μικελίδη Κυριάκου Ελένη του Αναστασίου ——— 01/2021 Μη έγκριση Λόγω έλλειψη χώρου
5 Διμηνιού Σακελλαρίδου Περσεφόνη ——– 07/2021 Μη έγκριση Λόγω έλλειψη χώρου
6 Διμηνιού Κοσμόπουλος Γεώργιος του  Θεοδώρου ——- 08/2021 Μη έγκριση Λόγω έλλειψη χώρου
7 Σικυώνος-Κιάτου Παναγάκης Νικόλαος του  Ευαγγέλου Μονός 03/2021 Έγκριση  
8 Μουλκίου Τότου Κωνσταντίνου  του Γρηγορίου Διπλός 19/2021 Την εγγραφή στους καταλόγους  υπόχρεων διατήρησης οικογενειακών τάφων.

 

Η παραχώρηση θα γίνει  ύστερα  από  την καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε  ευρώ, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας και  μετά την υπόδειξη του προέδρου των αντίστοιχων Κοινοτήτων   Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού,   και Σικυώνος-Κιάτου και

 

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στην Οικονομική  Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     4  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  02-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email