4/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  24-1-2020   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   4 / 2020

 

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί  εγκρίσεως  του πρωτοκόλλου  καταστροφής  υλικού  του 2ου Γενικού Λυκείου  Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  24ην  Ιανουαρίου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 11  / 20-1-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)             2.- Π.  Πανάγου                   «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                           Μέλος                       3.-  Β.  Νανόπουλος             «

4.-  Αικ.  Λούτα                               «                             4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ. Κουκουμέλης                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ  3ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  εγκρίσεως  του πρωτοκόλλου  καταστροφής  υλικού  του 2ου Γενικού Λυκείου  Κιάτου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Ο  Διευθυντής   του 2ου   Γενικού Λυκείου Κιάτου,  κ. Θεοφιλόπουλος   Γεώργιος, με  το υπ’

αριθ.635/17-7-2019  σχετικό έγγραφό του, μας υπέβαλε  το πρακτικό  πρωτοκόλλου  καταστροφής

υλικού με αριθ.  12/17-7-2019  υπογεγραμμένο  από την τριμελή επιτροπή καταστροφής υλικού,

που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του Διευθυντή του 2ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου,  στη σελίδα -199- ,

όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,   για την καταστροφή

μη χρησιμοποιημένου υλικού και πρέπει με απόφασή μας να το εγκρίνουμε  ή όχι .

 

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και  διάβασε το υπ’ αριθμ.   12/17-7-2019   πρακτικό του Διευθυντή  του 2ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Ε γ κ ρ ί ν ε ι    το   υπ’ αριθ.  12/17-7-2019    πρακτικό   της τριμελής επιτροπής καταστροφής υλικού , σελίδα -199-  βιβλίο πράξεων  του  Διευθυντού  του  2ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την καταστροφή  σχολικού υλικού, όπως ακριβώς  αναγράφεται και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

 

2.-    Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,   όπως  διαβιβάσει την εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για την έγκριση ή μη.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   4 / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  24-1-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email