4/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                ΑΔΑ:65ΨΞΟΚ3Ξ-Ε0Υ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/27-1-2020  έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  04/2020

 

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών».

 

               

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.12/27-1-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                            Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Γκούμας Σταμάτιος                                     Δομετίου Βασίλειος
 3. Μπόκιας Βασίλειος           Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Τσαμαντά Ελένη
 6. Καλφαντή Βασιλική                                  Αθανασούλη Ελένη
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών» έθεσε υπόψη των μελών  τα εξής:

 1. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852/2010 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 2. Τις διατάξεις  του άρθρου 221&11 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147),
 3. Το αριθμ.πρωτ: 304/6-11-2019  έγγραφό μας περί διάθεσης υπαλλήλων προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή καθώς το Ν.Π.Δ.Δ. στερείται προσωπικού   και
 4. Την αριθμ. 16/2020 (ΑΔΑ: Ψ69ΦΩ1Θ-ΘΟΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της εν λόγω  επιτροπής σύμφωνα με τα  ανωτέρω και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συγκροτεί την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 §11β του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)   για το έτος 2020 από τους παρακάτω Υπαλλήλους:

 

    Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1.      1 Στούκας Νικόλαος     1 Παπαδά Ελένη
2.      2 Κλουτσινιώτη  Χάϊδω     2 Σαρχάνης Ευάγγελος
3.      3 Τρίγκα  Ευαγγελία     3 Ευαγγελοπούλου Μαρία

 

     Έργο και αρμοδιότητα της επιτροπής:

α) Εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους, του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο.

 

β) Συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την   εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

 

γ) Εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2020 και υπογράφεται όπως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Γκούμας Σταμάτιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 4.          Καλφαντή Βασιλική
 5.   Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  12-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email