4/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 03 – 03 – 2020

Αριθμός Απόφασης: 4 / 2020

ΘΕΜΑ: 2ον «Έγκριση ή μη για δημιουργία θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. έμπροσθεν των

καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς και ALPHA BANK.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Δημητρίου Σώκου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1905/27-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »} (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Δημήτριος Σώκος (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπολος (Δήμαρχος)

2.- Ιωάννης Μυττάς (Μέλος) 2.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Μέλος)

3 .-Νικόλαος Σκαρμούτσος (Μέλος)

4.- Αντώνιος Κατσιμπούλας (Μέλος)

5.- Σταμάτιος Γκούμας (Μέλος)

——————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 2ον ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσιάζει ο κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος) που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος κ. Σώκος Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση ή μη για δημιουργία θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. έμπροσθεν των καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς και ALPHA BANK.» ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το από 27-02-2020 σχετικό έγγραφό της, όπου μας διαβιβάζει εισήγηση επί της υπ’ αριθ. 05/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου για δημιουργία θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. έμπροσθεν των καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς και ALPHA BANK, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασή του, όπου ομόφωνα προτείνει τη δημιουργία δύο (2) νέων θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. μία (1) επί της οδού Αράτου έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια των κάδων απορριμμάτων και μία (1) επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK πριν από την διάβαση πεζών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Το από 27-02-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.- Την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος –Κιάτου.

4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί θετικά και εγκρίνει την δημιουργία μόνον μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Αράτου στην αριστερή πλευρά κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια των κάδων απορριμμάτων, στην προτεινόμενη από το συμβούλιο της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου θέση και με τις διαστάσεις που φαίνονται στο σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2.- Απορρίπτει τη δημιουργία θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK πριν από την διάβαση πεζών, για τους λόγους που δεν εγκρίνει και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο Δημήτριο, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3-3-2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email