4/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 4/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/09-11-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2019-2023  (Α΄ Φάση).

Στο Κιάτο σήμερα, στις 09 Νοεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:11363/04-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω επτά (7) μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος                           1. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
  2.  Θελερίτης Γεώργιος
  3. Τσιόγκας Νικόλαος
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος   κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2019-2023 (Α΄ Φάση)»έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας που ορίστηκε με την αριθ.30/2020 Απόφαση Δημάρχου(ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr.)

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2019-2023 (Α΄ Φάση),όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της ομάδας  εργασίας που ορίστηκε με την αριθμ.30/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. (www.kiato.gov.gr.)
  2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο  Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 09-11-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email