4/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  11 –  02  –  2020

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   /  2020

 

Περίληψη: «Περί  παραχωρήσεως του χώρο εκδηλώσεων  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.» 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    11ην  Φεβρουαρίου   έτους  2020,  ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 2 / 7 – 2 – 2020  έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)     1.- Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος                                  2.- Παλαιολόγος      Δούρος                     Μέλος         2.- Φωκίων             Στέκας                     Μέλος

3.- Κων/νος             Κελλάρης                   «                3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος        Μέλος

4.- Βασίλειος           Μπόκιας                     «

5.- Δήμητρα            Βυτινιώτη                    «

6.- Αριστείδης         Βαφειαδάκης               «

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     4ο

 

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική, εισηγούμενη  το  4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως του χώρο εκδηλώσεων  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και  κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασή  της που έχει ως εξής;

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                       

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  24-1-2020   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                       Αριθμός Απόφασης   6 / 2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί  παραχωρήσεως   του  χώρου  εκδηλώσεων  του 2ου  Γυμνασίου  Κιάτου, στο Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  24ην  Ιανουαρίου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 11  / 20-1-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)             2.- Π.  Πανάγου                   «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                           Μέλος                       3.-  Β.  Νανόπουλος             «

4.-  Αικ.  Λούτα                               «                             4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ. Κουκουμέλης                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο ΕΚΤΟΣ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέφερε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού προέκυψε  στο διάστημα που ήδη είχαμε αποστείλει την πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης και κρίνεται απαραίτητο προς συζήτηση, με θέμα

«Περί  παραχωρήσεως   του  χώρου  εκδηλώσεων  του 2ου  Γυμνασίου  Κιάτου, στο Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου» Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου,  με το  από 24-01–2020 σχετικό έγγραφό του,  μας  ζητεί  όπως  παραχωρήσουμε το χώρο  εκδηλώσεων του 2ο Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρόβες  για τη θεατρική παράσταση που θα ανεβάσει  ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με συμμετοχή μαθητών/τριών  του 2ου Γυμνασίου, που θα γίνονται κάθε Κυριακή.

Ακολούθως  ο πρόεδρος ανέφερε ότι,   η Διευθύντρια  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, συμφωνεί με την διάθεση του χώρου εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για τις πρόβες της θεατρικής παράστασης  που θα γίνονται κάθε Κυριακή.

Και πρέπει με απόφασή μας,   να παραχωρήσουμε  την εν λόγω  αίθουσα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω   καθώς  και  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους  Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

    1.-  Την συζήτηση  του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

    2.-  Την παραχώρηση της χρήσης,  του χώρου εκδηλώσεων που βρίσκεται  στο κτήριο του  2ου  Γυμνασίου Κιάτου, στο  Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, για την θεατρική παράσταση  που θα ανεβάσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου,  με την συμμετοχή Μαθητών/τριών καθώς και για τις πρόβες που θα γίνονται  κάθε Κυριακή.

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   6 / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  24-1-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΖΑΡΚΟΣ  ΔΗΜΗΡΤΡΙΟΣ

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 6/2020  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  Εγκρίνει  την παραχώρηση  της χρήσης,  του χώρου εκδηλώσεων που βρίσκεται  στο κτήριο του  2ου  Γυμνασίου Κιάτου, στο  Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, για την θεατρική παράσταση  που θα ανεβάσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου,  με την συμμετοχή Μαθητών/τριών καθώς και για τις πρόβες που θα γίνονται  κάθε Κυριακή.

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

 

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Δ.  Παλαιολόγος

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Δ. Βυτινιώτη

4.-  Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική                                                                              5.- Α. Βαφειαδάκης

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11-02-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email