4/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  19-2-2019     τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   4  / 2019

 

Περίληψη:  «Περί εγκρίσεως  του προγράμματος  ΕΣΠΑ  2014-2020 επιχειρησιακό   πρόγραμμα  (Μια  νέα  αρχή  στα

ΕΠΑ. Λ.) και ανοίγματος  διακριτού Τραπεζικού Λογαριασμού»

 

 

     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  19ην    Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 29/15-2-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.-Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.-Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                   2.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος

3.-Αλέξιος            Βυτινιώτης                                                    3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.-Γεώργιος          Κουκουμέλης                                                4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου  ΕΠΑ. Λ

5.-Αικατερίνη        Λούτα

 

 

Θέμα   3ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί εγκρίσεως  του προγράμματος  ΕΣΠΑ  2014-2020 επιχειρησιακό   πρόγραμμα  (Μια  νέα  αρχή  στα   ΕΠΑ. Λ.) και ανοίγματος  διακριτού Τραπεζικού Λογαριασμού»  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Στο πλαίσιο της δράσης «Μια νέα  αρχή  στα  ΕΠΑ. Λ»  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», τo σχέδιο δράσης του 1ου  ΕΠΑ. Λ  Κιάτου με τίτλο (Η καινοτομία και το επιχειρείν  στο σχολείο) που υποβλήθηκε από την υπεύθυνη έργου Ελένη Κολιού με το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης (Αριθ. πρωτ. 615/18-27/12/2018)  προϋπολογισμού   2.322,00€ και το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησής  του, όπου  το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» ως διαχειριστής  του έργου  2018ΣΕ34510004  6317,  δυνάμει της απόφασης 60183/Β9/284  θα  υλοποιήσει τον εν λόγο πρόγραμμα  σε συνεργασία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, στην οποία υπάγεται, οφείλει κατά την υλοποίηση του προαναφερόμενου Σχεδίου Δράσης να τηρεί τις προβλέψεις της ΚΥΑ Φ25α/220800/Δ4 (ΦΕΚ Β΄5883/31-12-2018) καθώς και  την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την χρηματοδότηση της ως άνω δράση.

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Το  υπ’ αρ. 615/18-27/12/2018 Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης προϋπολογισμού 2.322,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.-  Εγκρίνει  το σχέδιο  δράσης  «Μια νέα  αρχή  στα  ΕΠΑ. Λ»   στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπου  θα υλοποιηθεί  με  το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» ως διαχειριστής  του έργου  2018ΣΕ34510004  6317,  δυνάμει της απόφασης 60183/Β9/284. όπου  υπεύθυνη του έργου θα είναι  η κ. Ελένη Κολιού και αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας της Σχολικής Επιτροπής θα είναι ο Λαλιώτης  Γεώργιος  και

 

 

 

 

Β .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων:

 

1.-  Όπως  μετέβη  στην Τράπεζα Πειραιώς υποκατάστημα Κιάτου, για άνοιγμα διακριτού Τραπεζικού Λογαριασμού για το  1ο ΕΠΑ. Λ  Κιάτου, όπου ο λογαριασμός αυτός θα λειτουργεί  μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος «Μια νέα  αρχή  στα  ΕΠΑ. Λ»  όπως ακριβώς ορίζεται στην ΚΥΑ Φ25α/220800/Δ4 (ΦΕΚ Β΄5883/31-12-2018)  και

 

2.- Tην εξόφληση   των τιμολογίων των αναδόχων,    χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4   /  2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   19-02-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email