4/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/ 22.01.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 4/2019   Θέμα: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 22α Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 621/18.01.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Ά 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων», ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως ισχύει σήμερα.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμ. 498/2017 (ΑΔΑ: 7ΣΩΩΩ1Θ-ΩΜΤ) Απόφαση ΟΕ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2018 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: 1/ Στούκα Νικόλαο, 2/ Τσιοκάρα Ιωάννη και 3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ,
 • Την αριθ. 15/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κού Εξοπλησμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 000,00€ με Φ.Π.Α.,
 • Την αριθ. 349/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.:50300/20.09.2018 (ΑΔΑ:7Μ2Υ465ΧΘ7-ΤΝΙ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ 055).
 • Την με αριθμό 309/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
 • Την αριθ. 321/2018 Α.Α.Υ..
 • Την αριθμ. πρωτ. 11758/23-11-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003890720 2018-10-24.
 • Την αριθμ. πρωτ. 11759/23-11-2018 προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003890463 2018-10-24.
 • Την αριθ. 11760/23-10-2018 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΔ0ΦΩ1Θ-ΒΤΣ) και σε 3 τοπικές εφημερίδες.
 • Την υπ’ αριθμ. 21498/29-12-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • Την από 12-01-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ»,
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού,
 • Το από 11.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παραλαβή, αποσφράγιση και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο ακολουθεί:

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Κιάτο   23 – 11 – 2018

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 64362)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολλόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 498/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 64362, για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για τον Δήμο Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 200.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 15/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για τον Δήμο Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 000,00€ με Φ.Π.Α..
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την αριθ. 349/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.:50300/20.09.2018 (ΑΔΑ:7Μ2Υ465ΧΘ7-ΤΝΙ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ 055).
 • Την με αριθμό 309/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
 • Την αριθ. 321/2018 Α.Α.Υ..
 • Την αριθμ. πρωτ. 11758/23-11-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003890720 2018-10-24.
 • Την αριθμ. πρωτ. 11759/23-11-2018 προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003890463 2018-10-24.
 • Την αριθ. 11760/23-10-2018 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΔ0ΦΩ1Θ-ΒΤΣ) και σε 3 τοπικές εφημερίδες.
 • Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Λένορμαν 210, Τ.Κ. 104 43, με Α.Φ.Μ. 094079008, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105146411-2-3 φαξ: 2105146434, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 19-11-2018 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 117034 και προσκομίστηκε ο σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, εντός 3 εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται στη διακήρυξη, μέσω της ταχυδρομικής εταιρείας «ACS», ο οποίος πήρε Αριθ. Πρωτ.: 12908/20-11-2018.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της μοναδικής προσφοράς της εταιρείας “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.”. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΥΔ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Ύστερα από τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» και τον παραπάνω έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.

Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σε νέα της συνεδρίαση. 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 23 Νοεμβρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Τσιοκάρας Ιωάννης 3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

 

 

 • Την από 15-01-2018 Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • Το από 01.2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παραλαβή, αποσφράγιση και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο ακολουθεί:

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Κιάτο   14 – 01 – 2019

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 64362)

 

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Ευαγγελοπούλου Μαρία, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΤΕ Επιθ. Δημ. Υγείας

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολλόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 367/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση και ηλεκτρονική βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.”, για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για τον Δήμο Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 200.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 15/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
 • Την αριθμ. πρωτ. 11758/23-11-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003890720 2018-10-24.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.” με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 117034.
 • Το από 23-11-2018 Πρακτικό αποσφράγισης του διαγωνισμού.

προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.” σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.» αποτελείται επιπλέον των εγγράφων και δικαιολογητικών και από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ορθά συμπληρωμένη καθώς και ψηφιακά υπογεγραμμένη για τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και οι επίσημοι κρατικοί φορείς όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.

Στη συνέχεια προχώρησε στην μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων της Τεχνικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», διαπιστώνοντας ότι προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά της διακήρυξης και συγκεκριμένα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή και αφού διαπίστωσε την αρτιότητα της Τεχνικής Προσφοράς  της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», προχώρησε στην ηλεκτρονική βαθμολόγησή της μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κ (100 – 120 ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΣΒ* ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
  ΓΕΝΙΚΑ        
1 Ωφέλιμη – Γεωμετρική χωρητικότητα 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
2 Τροχοί 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
3 Βαφή 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ        
4 Αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO 6 1 100 100 ΠΛΗΡΕΣ
5 Ισχύς, ροπή, εύρος διατήρησης ροπής 5 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ        
6 Συμφωνία με τεχνική προδιαγραφή – πλεονεκτήματα 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
  ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ        
7 Σύστημα ανύψωσης ανάρτησης 9 100 900 ΠΛΗΡΕΣ
8 Ταχύτητα πορείας – Ταχύτητα σάρωσης 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
9 Σύστημα διεύθυνσης, γωνία στροφής εμπρόσθιων τροχών, διάταξη κλπ.- Κύκλος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων, σύμφωνα με το ΕΝ15429 – δυνατότητες ευελιξίας – Μήκος Μεταξονίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
10 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
11 Υδραυλικό σύστημα – αριθμός αντλιών, μοτέρ κλπ. 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ        
12 Υλικά κατασκευής – πάχος –  ωφέλιμο φορτίο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
13 Ύψος εκκένωσης 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
14 Γωνία εκκένωσης 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ        
15 Διάταξη, αριθμός και διάμετρος βουρτσών – πλάτος σάρωσης- Λειτουργία εμπρόσθιου παλινδρομικού βραχίονα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
16 Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 3 100 300 ΠΛΗΡΕΣ
17 Εγκάρσια μετατόπιση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 3 100 300 ΠΛΗΡΕΣ
18 Διάταξη αυτόματης ευθυγράμμισης των βουρτσών 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
19 Στόμιο και χοάνη αναρρόφησης, υλικό  κατασκευής και διαστάσεις  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
20 Παροχή τουρμπίνας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
21 Υποπίεση στο στόμιο αναρρόφησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
22 Υλικό κατασκευής, εγκατάσταση, χωρητικότητα δεξαμενής νερού 3 100 300 ΠΛΗΡΕΣ
23 Εξωτερικός αγωγός αναρρόφησης, διαστάσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 5 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
  ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ        
24 Υλικό κατασκευής, άνεση, εξοπλισμός 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
25 Ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργιών Can-bus, δυνατότητες, οθόνη, ευκρίνεια, σχεδιασμός εξοικείωσης για τον χειριστή 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ        
26 Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 1 100 100 ΠΛΗΡΕΣ
  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        
27 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ        
28 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, επιπλέον χαρακτηριστικά 2 100 200 ΠΛΗΡΕΣ
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ        
29 Χρόνος παράδοσης- Εκπαίδευση Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών – Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας – Εγγύηση /ποιότητας βαφής 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
30 Τεχνική υποστήριξη – Τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό – Εμπειρία  – Επάρκεια ανταλλακτικών -Συντήρηση 4 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
31 Πιστοποιήσεις κατασκευαστή – προμηθευτή κατά ISO 10 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100   10000  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10000  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και με τα άρθρα 2.3.1 και 2.3.2 της Διακήρυξης η συνολική βαθμολογία U της Τεχνικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» είναι: U= 10000.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» θα γίνει σε νέα συνεδρίαση. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 14 Ιανουαρίου 2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Ευαγγελοπούλου Μαρία 2/ Τσιοκάρας Ιωάννης 3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 23.11.2018 και 14.01.2019 Πρακτικά του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τα από 15.01.2018 και 18.01.2018 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Β. Κατακυρώνει το σύνολο της προμήθειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στην εταιρεία ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα Δώριζα 1 Ψυχικό, ΤΚ 11525, με Α.Φ.Μ. 998688148, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τηλ: 2130373808, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΙΔΟΣ CPV

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

(Πιεστικό συγκρότημα  3 αντλιών με κατακόρυφους στροβίλους  για παροχή νερού  αποτελούμενο από  βάση ,συλλέκτες, αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, αεριοφυλάκιο – αεροσυμπιεστή και ηλεκτρολογικό πίνακα συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρουλικών  και όλων των υδραυλικών-ηλεκτρολογικών συνδέσεων)

31720000-9 τεμάχιο 1 58.000,00  

58.000,00

 

        ΣΥΝΟΛΟ 58.000,00
        Φ.Π.Α. 24% 13.920,00
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 71.920,00

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 18-12-2017 προσφορά της εταιρείας «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 32/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 20247/04-12-2017 διακήρυξης.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Δ.  Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.01.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email