4/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 /  2019

 

 

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική αγωγής και αγωγής λόγου. »

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν  Απριλίου έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 12/29-03-2019 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)      1.- Δήμητρα           Βυτινιώτη                 Μέλος

2.- Παναγιώτης     Κατσούλας        Μέλος                            2.- Γεώργιος          Κουκουμέλης           Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης              «                                3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                «                                4.- Φωκίων            Στέκας                     Μέλος

5.- Παλαιολόγος    Δούρος                  «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     3ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

 

Η   Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  3ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική αγωγής και αγωγής λόγου.» εξέθεσε  ότι:

Η Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθ. 57/21-01-2019 έγγραφό της, μας απέστειλε την υπ’ αριθ.5/2019  απόφασή της, σχετικά με την παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική αγωγής και αγωγής λόγου, όπου αποφάσισε θετικά για την εν λόγω παραχώρηση και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  και πρέπει με  απόφασή μας  να αποφασίσουμε σχετικά.

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  1. Εγκρίνει την παραχώρηση  της αίθουσας του 7 ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του  7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για εθελοντική παράδοση μαθημάτων θεατρικής αγωγής και αγωγής λόγου, για το έτος 2019 και η χρήση τις ημέρες Σάββατο  και Κυριακή  και ώρες 15:00-17:00 με δυνατότητα αλλαγής του δίωρου ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών.
  2. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει να:
  • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
  • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
  • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω Σύλλογος κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4  / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

 

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Π. Κατσούλας

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Π. Δούρος

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  02-04-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email