4/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 12-02-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 4 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση   αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας δύο -2- ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Γυμνάσιο

                   Κρυονερίου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 8/6-2-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Α. Λούτα

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Γ. Κουκουμέλης             «                                               3.- Β. Kελλάρης                                  

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση   αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας δύο -2- ηλεκτρονικών

υπολογιστών για το Γυμνάσιο Κρυονερίου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρυονερίου κ. Βελέντζα Μαρία, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 7/31-01-2018 σχετικό

έγγραφό της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει  

να προβούμε στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γυμνασίου Κρυονερίου

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη   της   εν λόγω προμήθειας.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το υπ’ αριθ. 7/31-01-2018 έγγραφο της Δ/ντρια του Γυμνασίου Κρυονερίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Δεν εγκρίνει   τη διενέργεια   της προμήθειας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το Γυμνάσιο Κρυονερίου, αφού ήδη υπάρχουν και λειτουργούν στον εν λόγω σχολείο τέσσερις -4—ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σε νεότερη απόφασή μας θα επανεξετάσουμε το θέμα για την εν λόγω προμήθεια.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                        1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                             2.- Βυτινιώτης          Αλέξιος

                                                                                             3.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                               4.- Kουκουμέλης       Γεώργιος  

                                                                                          

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-02-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email