4/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   4 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 4 Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δομετίου Στέφανου, για την προσφορά της εταιρείας , για

                   δωρεάν παροχή υπηρεσίας φύλαξης στα σχολικά κτίρια της πόλης του Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                

5.- Α. Βυτινιώτης                «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 4ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δομετίου Στέφανου, για την προσφορά της εταιρείας , για δωρεάν παροχή υπηρεσίας φύλαξης στα σχολικά κτίρια της πόλης του Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 537/16-01-2017 αίτηση του κ. Δομετίου Σεφάνου με την οποία αιτείται την αποδοχή της προσφοράς της Εταιρείας του, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Δεν αποδέχεται την προσφορά της Εταιρείας του κ. Δομετίου Στεφάνου για δωρεάν παροχή υπηρεσίας ασφάλειας των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος, διότι ο ενδιαφερόμενος έχει την φύλαξη ασφάλειας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος, που του έχει ανατεθεί με την υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, διότι στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη υποβληθεί άλλη αίτηση από ενδιαφερόμενο για δωρεάν φύλαξη, έτσι ώστε για λόγους αλληλεγγύης και διαφάνειας θα δοθεί η φύλαξη σε αυτόν.

 

 

                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    4 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                  5.- Κελλάρης             Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος  Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email