4η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 11.Φεβρουαρίου.2022

4η/2022

έκτακτη* συνεδρίαση

 

Παρασκευή  11η Φεβρουαρίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας της  28ης Φεβρουαρίου 2022

υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το Π.Α.Α 2014-2020.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
 

 

Καλείσθε σε -δια περιφοράς- έκτακτη* συνεδρίαση σήμερα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30’π.μ. κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/11.03.2020 Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και όπως ισχύει έως σήμερα, για να συσκεφτούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων.

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Έγκριση της 14/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ-ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€.
2.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ-ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€.
3.            Έγκριση της 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 835.000,00€.
4.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 835.000,00€.
5.            Έγκριση της 18/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€.
6.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€.
7.            Έγκριση της 20/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
8.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
9.            Έγκριση της 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
10.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
11.          Έγκριση της 22/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
12.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
13.          Έγκριση της 23/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 340.000,00€.
14.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 340.000,00€.
15.          Έγκριση της 24/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 430.000,00€.
16.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 430.000,00€.
17.          Έγκριση της 25/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
18.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.
19.          Έγκριση της 26/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€.
20.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€.

 

 

σημείωση 1: Η εισήγηση των θεμάτων, μετά των συνημμένων εγγράφων, αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα μέλη.

 

σημείωση 2: Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης Παρασκευή                          11-02-2022 και ώρα 11:30’π.μ. το αργότερο, μέσω:

α)αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.chalkia@outlook.com  ή  vasilikixalkia@1497.syzefxis.gov.gr  για τις τυχόν απόψεις σας -προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης-  ή και

β)προφορικά στο τηλ. 2742 3 60128 για την συμμετοχή και την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

 

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email