4Α/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 04Α/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/12-10-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις  12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 13260/07-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
  2.  Θελερίτης Γεώργιος
  3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ  ημερήσιας διάταξης το θέμα με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 12-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.

 

 

Κιάτο 12-10-2021

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 – 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423-60106

ΠΡΟΣ:

1.     Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

 

2.     Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

Σε συνέχεια της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών δρόμων του Δήμου, προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Δημιουργία νέας πίστωσης για το έργο με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 2.786.200,00 €.

 

  Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

  1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
  2. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών δρόμων  του Δήμου.

              Δημιουργία νέας πίστωσης για το έργο με τίτλο:

     «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 2.786.200,00 €.

  1. 3. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή  για τις δικές της ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4Α/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 13-10-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email