399/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

399/2022

  18ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– ως εκπρόσωπο του

ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τη σχετική γνωμοδότηση, δυνάμει της 367/2022 απόφασης ΟΕ από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών                 κ. ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 16715/24.10.2022 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • την ΑΒΜ:Ε20/88/23.06.2022 κλήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου,
  • την 367/2022 (ΨΨΛΘΩ1Θ-ΡΕΞ) απόφαση ΟΕ,
  • τη σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας ,
  • την 462/17662/8.11.2022 (Ω5ΙΧΩ1Θ-9ΚΘ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Ορίζει το δικηγόρο Σαρχάνη Στυλιανό, να εκπροσωπήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων κ. ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ενώπιον του Ανακριτικού Υπαλλήλου, μετά την ΑΒΜ:Ε20/88/23.06.2022 κλήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, προς το Διοικητή του ΑΤ Κιάτου, για την συμπληρωματική, προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να ληφθούν ανωμοτί εξηγήσεις από τον προαναφερθέντα.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 178,56€ σύμφωνα με την σχετική ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 399/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email