399/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 399/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλλιάνων αναφορικά με την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16ο

(ημερήσιας διάταξης )

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλλιάνων αναφορικά με την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 4695/24.11.2011 συμβόλαιο, δυνάμει της 105/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλιάνων» και του «Δήμου Σικυωνίων» με το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν υπό όρους, στο Δήμο μας, ακίνητο προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Καλιάνων.

Βασικός όρος της δωρεάν παραχώρησης ήταν η υλοποίηση του έργου σε χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, από την υπογραφή του συμβολαίου και σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, το δωρούμενο ακίνητο θα επέλθει στην ιδιοκτησία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλιάνων» και το συμβόλαιο ακυρώνεται νομίμως.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το 11191/10.10.2018 αίτημα του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλιάνων»
  • το 4695/24.11.2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Φενεού Ελένης Καππαή-Καλπαξή το οποίο μεταγράφηκε την 23.01.2012 στον τόμο 64 με αριθμό 105 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Στυμφαλίας,
  • την 105/2011 (45Ο7Ω1Θ-ΕΛΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
  • το γεγονός ότι ο Δήμος μας μετά την υπογραφή του συμβολαίου απώλεσε την αρμοδιότητα του περί υλοποίησης του έργου εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Καλιάνων, κι εξ αυτού του λόγου κατέστη ανέφικτη η εκπλήρωση του όρου του συμβολαίου.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

1.Διαπιστώνει την παρέλευση της προθεσμίας των έξι (6) ετών, από την υπογραφή του 4695/24.11.2011 συμβολαίου δωρεάς μεταξύ του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλιάνων» και του «Δήμου Σικυωνίων» κατά συνέπεια δεν εκπληρώθηκε ο όρος του προαναφερθέντος συμβολαίου και το δωρηθέν ακίνητο επέρχεται στην ιδιοκτησία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλιάνων».

2. Κοινοποιεί την παρούσα στον «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλιάνων» προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 399/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email