398/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

398/2022

  17ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης

αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΟΥΛΚΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει συμβολαιογραφική πράξη αγοράς ακινήτου (Δημητρίου Τσαντήλα) στην κοινότητα Μουλκίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 467/17664/8.11.22 (6ΠΜΑΩ1Θ-4Α6) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται η συμβολαιογράφος Παπαθεοφάνους Γεωργία προκειμένου να συντάξει συμβολαιογραφική πράξη αγοράς ακινήτου (Δημητρίου Τσαντήλα) στην κοινότητα Μουλκίου.

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω (πάγια και αναλογικά δικαιώματα, πρόσθετα φύλλα, αντίγραφα, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού, επικύρωση υπογραφών, αίτηση & περίληψη προς τον Υποθηκοφύλακα για μεταγραφή) ανέρχεται στο ποσό των 700,00€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email