398/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 398/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση κλήσης

επαναφοράς προς συζήτηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 501/17944/14-12-2021 (ΩΧΝ4Ω1Θ-3Β6) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τον δικαστικό επιμελητή Βρέντα Γεώργιο  για την επίδοση κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας .

Η αμοιβή  δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 68,20€ σύμφωνα με την 501/2021 ΑΑΥ

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email