398/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 398/2020   Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 09.12.2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 09/12/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 9573/28.09.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007382744 2020-09-28

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9573/28.09.2020 διακήρυξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  

               ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 241/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 326/06.11.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΛΜΙΩ1Θ-606) περί έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 12173/24.11.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται  ο

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

(7) Οι υπ’ αριθμ. 12654/07.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Κ/ΞΙΑ  ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα, την  9ηη Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή    από    την     «Κ/ΞΙΑ  ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,   για     το      έργο    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν κ. Μαστέλλου Γεωργία, κ. Πέππας Ευθύμιος , κ. Τσέκος Παναγιώτης , κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος , κ. Βυτινιώτης Γεώργιος και   κ. Μαστοράκος Λεωνίδας. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος  «Κ/ΞΙΑ  ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης  
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 14599/25.11.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

 

 

 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 
ΝΑΙ 27142/01.12.2020 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

 

 
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 69576603/22.10.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

69871148/25.11.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 
ΝΑΙ 69491748/12.10.2020 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

69877967/25.11.2020(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

 
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 921595/14.10.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

371626/20.10.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

467865/27.11.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

1110264/27.11.2020(ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

 

 

 

ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 360284/15/10.2020 (ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΗΛΙΑΣ)

462198/25.11.2020(ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΗΛΙΑΣ)

 
 

ΝΑΙ

271060/06.09.2020 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

460144/24.11.2020(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

 

887282/06.10.2020 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

1129720/01.12.2020(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

 

 

 

 

ΕΦΚΑ

 
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  

921597/14.10.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

1096682/25.11.2020 (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)  
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 27.11.2020 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 

 

 
NAI Υ.Δ. 27.11.2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 27.11.2020

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 

 

 
 

NAI

 

Υ.Δ. 27.11.2020

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

 
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  4931/26.11.2020

 

 

 

Πρωτοδικείο  ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)  
ΝΑΙ 3451/27.11.2020 Πρωτοδικείο ΞΑΝΘΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

 

 
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 4931/26.11.2020

 

 

 

 

 

Πρωτοδικείο ΡΟΔΟΠΗΣ

(ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

 

 

 
NAI 3451/27.11.2020 Πρωτοδικείο ΞΑΝΘΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)  
 

 

 

Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΟΧΙ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 3451/27.11.2020 Πρωτοδικείο ΞΑΝΘΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)  
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ      
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

 
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 27.11.2020

 

Υ.Δ. 27.11.2020

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

 
ΝΑΙ  
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1841/77229/25.11.2020  (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ)

 

 

Τ.Ε.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 
 

3301/75273/25.11.2020 (ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΗΛΙΑΣ)

 

 

Τ.Ε.Ε. -ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 
 

Υ.Δ.  27.11.2020

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

 
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Υ.Δ.  27.11.2020 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ  
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Υ.Δ.  27.11.2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ  Υ.Δ.  27.11.2020 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 

 

 
ΝΑΙ  Υ.Δ.  27.11.2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/1974/26.02.2019(ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ -ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΗΛΙΑΣ)

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 
ΝΑΙ Δ15/3669/03.03.2017 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ  Δ24/1974/26.02.2019(ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ -ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΗΛΙΑΣ)

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 
ΝΑΙ Δ15/3669/03.03.2017 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ.  27.11.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 

 

 

 
ΝΑΙ Υ.Δ.  27.11.2020 (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης]

 

 

 

 

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 Δ24/1974/26.02.2019(ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ -ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΗΛΙΑΣ)

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 
ΝΑΙ  

Δ15/3669/03.03.2017 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]  
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αντίγραφο καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
 

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

   
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης]  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ      

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης  ,  η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 9573/28.09.2020 Διακήρυξης του έργου, (και  πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 23.3.γ.):

 • Στο αριθ. πρωτ. 4931/26.11.2020 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ροδόπης δεν αναφέρεται ρητά ότι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ» δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης , σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 23.3 παρ (γ) της διακήρυξης  του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
 • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

                                                    ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

                      1. Πέππας Ευθύμιος                  2.  Μαστοράκος Λεωνίδας
               ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών

 

             ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

                      3. Τσέκος Παναγιώτης

                          ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

4. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

 

                      5. Βυτινιώτης Γεώργιος

            Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.Πελοποννήσου

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 1/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV: 45212224-2) π/υ (1.128.592,57€ + 270.862.22 ΦΠΑ 24%) 399.454,79€
 • την 97/2019 (6Ε3ΜΩ1Θ-ΓΚ7) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη του έργου μετά των τεύχων δημοπράτησης.
 • Την 163/2019 (Ψ3ΧΦΩ1Θ-ΤΣΗ) απόφαση ΔΣ σύμφωνη γνώμη υποβολής αιτήματος στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 600.000,00€ και ταυτόχρονη δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού των 799.454,79€ από ιδίους πόρους.
 • Την 91647/20.12.2019 (6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση ΥΠΕΣ περί Ένταξης της Πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με ποσό χρηματοδότησης 600.000,00€.
 • την 380/2019 (ΩΤ60Ω1Θ-ΦΨ3) απόφαση ΔΣ αποδοχή της ως άνω χρηματοδότησης,
 • Την 226/2020 (6ΙΞΖΩ1Θ-ΔΜΜ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & π/υ
 • Την 195/2020 (6534Ω1Θ-ΠΩ9) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 226/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Τον ΚΑ 61.7326.003 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» για το έτος 2020 ποσού 1.065.585,65€ και για το έτος 2021 ποσού 333.869,14€ το οποίο θα εγγραφεί κατά την κατάρτιση του π/υ έτους 2021 και αναλυτικά:
 • ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ =               000,00€
 • Έκτακτη επιχορ. ΥΠΕΣ COVID-19= 352,60€
 • ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 = 500,00€
 • ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =    000,00€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 496,61€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=   937,00€
 • ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ=            299,44€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021= 869,14€ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)
 • το 20REQ007291468 2020-09-10 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 340/8856/10.09.2020 (9ΓΕΩΩ1Θ-ΛΦ6)(20REQ007293867 2020-09-10) ΑΑΥ.
 • την 241/2020 (6ΤΟ8Ω1Θ-ΚΘΜ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 9573/28.09.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007382744 2020-09-28,
 • την 9574/28.09.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007382832 2020-09-28,
 • την 9575/28.09.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6Θ3ΧΩ1Θ-ΑΣΠ,
 • το από 30.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • την 326/2020 (6ΛΜΙΩ1Θ-606) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ » με μέση έκπτωση 47,66 %.
 • Το υπ’ αριθμ. 12173/24.11.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Την υπ’ αριθμ. 12654/07.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 • Το από 09.12.2020 πρακτικό της αρμόδια επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 09.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV: 45212224-2) με αρ. μελέτης 1/2019 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.128.592,57€ + 270.862.22 ΦΠΑ 24%) 1.399.454,79€

 

Β. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ » με μέση έκπτωση 47,66 %.για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.

 

Γ. Την εκκίνηση της διαδικασίας προκειμένου ο Δήμος Σικυωνίων, ως αναθέτουσα αρχή, να διεκδικήσει υπέρ του, την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής της «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» μετά από γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες για την λήψη της ως άνω γνώμης.

 

Ε. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία                      «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 43,78%.

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 2η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (νέος προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

Ζ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Η. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email