397/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 397/2018

Περίληψη : Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 14ο

(ημερήσιας διάταξης)

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18/10/2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί :

                                                                                               

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                                                                                                            Κιάτο   18-10-2018

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ».

     Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Β.Δ. 12 / 1958 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) (συν. 1), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 1828 / 1989 (Φ.Ε.Κ. 2 Α’) (συν. 2) αντίστοιχα και πλέον ισχύουν, «Η εμπορία των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών …., επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου…. , προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας».

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την αριθμ. 406 / 2017 (συν. 3) ενέκρινε τη χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος στη «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» χρονικής διάρκειας ενός (1) ημερολογιακού έτους, ύστερα από αίτηση του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας.

Γ) Η εταιρία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την από 09-10-2018 αίτηση του διευθύνοντα συμβούλου της (συν. 4) αιτείται τη χορήγηση «άδεια εμπορίας πόσιμου ύδατος αορίστου χρόνου». Προς τούτο κατατέθηκαν:

1. Η με αρ. πρωτ. 5599 / 14-11-2016 υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης,

2. Η με αρ. πρωτ. 251223/53816 / 26-10-2016 βεβαίωση περί καταλληλότητας των υγειονομικών όρων για την λειτουργία εργαστηρίων ή εργοστασίων τροφίμων και ποτών του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας,

3. Το με αρ. πρωτ. 38522/3686 / 27-05-2015 έγγραφο της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου με θέμα «Αυτοδίκαιη παράταση άδειας χρήσης νερού στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ» του Δ.Δ. Καλλιάνων του Δήμου Στυμφαλίας, Π.Ε. Κορινθίας,

4. Το με αρ. πρωτ. 77297 / 03-04-2016 έγγραφο της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από το έργο αξιοποίησης υδάτινων πόρων μετά από εκβάθυνση γεώτρησης …., στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΡΙΑΚΙ» του Τ.Κ. Καλλιάνων, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Περιφέρειας Πελοποννήσου,

5. Το με αρ. πρωτ. 39283/2175 / 20-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για βιομηχανική χρήση στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «ΖΑΡΑΚΑ» της Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π.Ε. Κορινθίας,

6. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών και των τριών γεωτρήσεων και

7. Δημοτική ενημερότητα της εταιρίας.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, προτείνοντας η χρονική διάρκεια της άδειας να είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την χορήγηση της άδειας για πέντε (5) χρόνια, υπό την προϋπόθεση α) της προσήκουσας καταβολής των δικαιωμάτων προς το Δήμο και β) την ύπαρξη καταλληλότητας του εκμεταλλευόμενου και εμπορεύσιμου νερού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις των § 1 και 2 του άρθρου 12 του ΒΔ 12/1958 (ΦΕΚ Α’171), όπως αντικαταστάθηκαν με τις §1 και 2 του άρθρου 26 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α’2)
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Λεονάρδου Α. Ζάρκου Δ. Μυττά Ι. Μπούρη Ε. Ρουμπέκα Γ. Μαυραγάνη Κ. ,

οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του Προέδρου.

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ» χρονικής διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 397/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email