396/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 396/2020   Θέμα 1ο

Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
         
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. α του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, συντάσσει και τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

 • την υπ’ αριθμ. 364/2020 (Ψ4ΨΥΩ1Θ-ΥΧΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Σχεδίου Π/Υ έτους 2021,
 • την υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23.07.2020 (Β’3170) Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομικών & Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2021,
 • την υπ’ αριθμ. 1064/10.12.2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2021,
 • τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και γενικά τον Προγραμματισμό των έργων, εργασιών και προμηθειών του Δήμου.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης 2020, μέχρι σήμερα, δηλαδή:

α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και

β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Ότι το ταμειακό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε:

 

Τακτικά έσοδα 2.131.749,04 €
Έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα

Έκτακτα έσοδα ειδικευμένα

700.000,00 €

3.176.697,83 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 6.008.446,87 €

 

 

 

 

 

 

 • Τις καθοδηγητικές εγκύκλιες διαταγές τις σχετικές με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της χρήσης 2021 και
 • Τις διαφαινόμενες δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων του Δήμου Σικυωνίων και τις πιθανές δαπάνες, τις προβλεπόμενες για την εκτέλεση των περιληφθέντων στο Τεχνικό Πρόγραμμα κοινωφελών έργων και για την αντιμετώπιση γενικά των αναγκών των διαφόρων Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την από 12.2020 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2021, που ακολουθεί:

 

Με την υπ’ αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3170) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2021 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

 

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

 

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασή της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έτσι όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπέβαλλε προς την Οικονομική Επιτροπή, προσχέδιο Π/Υ έτους 2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, η Οικονομική Επιτροπή, επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) έτσι όπως ισχύει σήμερα, με την υπ’ αριθ. 364/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΥΩ1Θ-ΥΧΨ) απόφασή της, κατάρτισε σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2021, το οποίο η Στατιστική Ανταποκρίτρια του Δήμου, ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. την 10/12/2020, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), να διατυπώσει γνώμη επ’ αυτού, διαδικασία υποχρεωτική για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

 

Πράγματι το Παρατηρητήριο, με την υπ’ αριθ. 1064/10-12-2020 γνώμη του επί του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ, διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί σχεδόν πλήρως οι οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., με μια μόνο επιφύλαξη όσον αφορά τον ΚΑ 8511, ο οποίος ήδη διορθώθηκε από την υπηρεσία μας, ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και συνεπώς, μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην τελική ψήφιση αυτού.

 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3170) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00.

 

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

 

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις, πλην της περίπτωσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας, για το οποίο η αύξηση κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη λειτουργίας του εν λόγω αρδευτικού έργου.

 

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2021 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2020, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ.

 

Τέλος, σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. έτους 2021, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκρισή του και προώθησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τελική ψήφισή του, σε ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

 

Κιάτο, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2021, που κατά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.873.732,30
Έξοδα                                                 € 32.790.321,18
(+) Αποθεματικό                              € 83.411,12
(=) ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ € 32.873.732,30

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να εισαγάγει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 396/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email