396/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 396/2018

Περίληψη : Παραχώρηση 10 αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στο παράτημα Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας την 10/11/2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 13ο

(ημερήσιας διάταξης )

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παραχώρηση 10 αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στο παράτημα Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας την 10/11/2018, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 81/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΑΣΗΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ , η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14 /16-10–2018   τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   81 / 2018

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί   παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών   στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου   Κιάτου, στο παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας   την   10-11-2018.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 224/12-10-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη   -5 – δηλαδή:                

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                   ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β.   Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                 4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γ.

                                                                             ΘΕΜΑ   4ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην Μαθηματική Εταιρεία Ν. Κορινθίας για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» 2018-2019.» εξέθεσε ότι:

Το Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, με την από 08-10-2018 αίτησή του, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε δέκα (10) αίθουσες στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 από 08:30 π. μ.   έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

Και πρέπει με απόφασή μας να παραχωρήσουμε τις εν λόγω αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω   καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 καθώς και το υπ’ αριθ. 688/12-10-2018 έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου περί συναινέσεως παραχωρήσεως του χώρου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 από 08:30 π. μ.   έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

Με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .          

                            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   81 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

 

                                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                                                                                1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                                                                              2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                                                                               3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                              Ζάρκος   Δημήτριος                                                                           4.- Αι. Λούτα

Ακριβές Αντίγραφο

Κιάτο 16-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                               

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 81/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛ. ΕΠ. Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΑΣΗΣ
  • την 688/12.10.2018 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης της σχολικής μονάδας
  • το 11215/10.10.2018 αίτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 από 08:30’πμ έως 12:30’μμ για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

Η παραχώρηση γίνεται υπό την προϋπόθεση:

         τήρησης της   Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985,

         της διαδικασίας που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και

         ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .          

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 396/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email