395/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 395/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (10) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.551/07-12-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 08/12/21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-HatKar

Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

υπηρεσιακούς λόγους
2. ΥΣ.555/07-12-21 ΚΗΗ-5460 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 08/12/21 ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

3. ΥΣ.557/10-12-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13/12/21,

14/12/21,

15/12/21,

16/12/21,

17/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.559/10-12-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13/12/21,

14/12/21,

15/12/21,

16/12/21,

17/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.561/10-12-21 ΚΗΗ-5482 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/12/21,

14/12/21,

16/12/21,

17/12/21,

18/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.563/10-12-21 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13/12/21,

14/12/21,

16/12/21,

17/12/21,

18/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.565/10-12-21 ΚΗΗ-2936 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13/12/21,

14/12/21,

16/12/21,

17/12/21,

18/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.567/10-12-21 ΚΗΗ-2917 Α)ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 13/12/21,

14/12/21,

16/12/21,

17/12/21,

18/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

      Β)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

15/12/21.    
9. ΥΣ.569/10-12-21 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 13/12/21,

16/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
10. ΥΣ.571/10-12-21 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 14/12/21,

15/12/21,

17/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 395/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email