395/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 395/2020   Θέμα  Ζ’

προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το 2ο/18.12.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, που ακολουθεί:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.278,48 (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 24/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την αριθμ. 392/2020 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την με αριθμό 327/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 24/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
 • Την αριθμ. πρωτ. 11602/10-11-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007619822 2020-11-10.
 • Την αριθ. 11607/10-11-2020 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ7ΕΝΩ1Θ-2ΕΒ) και σε 1 τοπική εφημερίδα.
 • Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την Αριθ. Πρωτ.: 12179/24-11-2020 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.».
 • Το από 24-11-2020 Πρακτικό του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται προσωρινή ανάδοχος της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων» η εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.».
 • Την αριθ. 12776/09-12-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 13299/18-12-2020,

προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (taxisnet) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΕΠΕ, Ασφ. Φορέων) ISO και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1 ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού ελέγχθηκε και η εγκυρότητα των υποβληθέντων φορολογικών ενημεροτήτων, η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθ. 11602/10-11-2020 διακήρυξη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

την κατακύρωση της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων», στην εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κόρινθο, στην οδό Δαμασκηνού 35, Τ.Κ. 20131, με Α.Φ.Μ. 094084288, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741073330/2741024804, έναντι ποσού 59.740,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 74.077,60€ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ. Μ. (€)   (Προμήθεια, μεταφορά, χρήση αντλίας) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Κιάτο, Διμηνιό, Μούλκι, Κ. Διμηνιό, Πάσιο, Αρχαία Σικυώνα 44114000-2 Μ3 80,00 (57+5+4)= 66,00 5.280,00
2 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Σούλι, Κρυονέρι, Παραδείσι, Γονούσα, Τιτάνη, Μποζικά 590,00 (57+12+5)= 74,00 43.660,00
3 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Μεγάλο Βάλτο, Μικρό Βάλτο, Λαλιώτη 90,00 (57+13+

5)= 75,00

6.750,00
4 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Βελίνα, Κλημέντι, Καίσαρι 50,00 (57+16+8)= 81,00 4.050,00
    Συνολική αξία υλικών (€) : 59.740,00
                    ΦΠΑ (24%) (€) :  14.337,60
Συνολική Δαπάνη (€) : 74.077,60

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 12179/24-11-2020 προσφορά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 24/2020 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 11602/10-11-2020  διακήρυξης.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2020»
 • την 299/2019 (6ΕΨΡΩ1Θ-1Β0) απόφαση ΟΕ «Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, έτους 2020»
 • την 252/2020 (ΩΡ80Ω1Θ-ΤΛΜ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης.
 • την 212/2020 (ΨΨΓΧΩ1Θ-Ε31) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 176989/16.10.20 (Ψ4ΘΡΟΡ1Φ-ΛΝΙ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 278,48€ (59.902,00 +14.376,48 ΦΠΑ 24%), με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/06.11.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ007603159 2020-11-06.
 • Την υπ’ αριθμ. 392/11425/06.11.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:6Ι0ΞΩ1Θ-Ω33 & ΑΔΑΜ:20REQ007604052 2020-11-06.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.64.6662.008 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 74.400,00€ με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • την 327/2020 (Ω01ΡΩ1Θ-ΥΛΞ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 11602/10-11-2020 (20PROC007619822 2020-11-10) διακήρυξη ,
 • την 11607/10-11-2020 (Ψ7ΕΝΩ1Θ-2ΕΒ) περίληψη διακήρυξης,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • την 12179/24-11-2020 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»
 • το από 1ο/24.11.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • την 340/2020 (ΨΜΕ3Ω1Θ-1Θ1) απόφαση ΟΕ η οποία κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο την «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»
 • την 12776/09-12-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • τον υποβληθέντα 13299/18-12-2020 φάκελο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • το 2ο/18.12.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει το 2ο/18.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:44114000-2) εκτιμώμενης αξίας 74.278,48€ (59.902,00 +14.376,48 ΦΠΑ 24%).

 

Γ. Κατακυρώνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην κάτωθι εταιρεία,  έναντι του ποσού των 59.740,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 74.077,60€.

 

«ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»

έδρα:  

Δαμασκηνού 35

20131- Κόρινθος

ΑΦΜ: 094084288
ΔΟΥ : Κορίνθου
2741073330/2741024804

 

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Αριθμό 12179/24.11.2020 προσφορά της ως άνω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 24/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας και της αριθ. 11602/10-11-2020 διακήρυξης.

 

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 395/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email