395/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                               ορθή επανάληψη

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 395/2018

Περίληψη : Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Φιλλύρα ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3.  Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός  Παύλος 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10.Λαλιώτης Γεώργιος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 12ο

(ημερήσιας διάταξης ) 

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Φιλλύρα ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

 

 • Το 11334/15.10.2018 αίτημα κατοίκων & καταστηματαρχών πλησίον της πλατείας Φιλλύρας με το οποίο ζητούν την μετατόπιση του περιπτέρου.
 • Το 8875/24.08.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 §1 του ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ Α’ 245).
 • Την 21/2018 απόφαση ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου αναφορικά με το θέμα.
 • Την 18/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8  /  23  –  10  -2018

Αριθμός  Απόφασης:  18 / 2018

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   «Μετατόπιση  περιπτέρου  που βρίσκεται  στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου  επί της οδού Φιλλύρα

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην  Οκτωβρίου  του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11614/19-10-2018  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

                            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                         1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)    

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                         

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

5.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γ.  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Μετατόπιση  περιπτέρου  που βρίσκεται  στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου  επί της οδού  Φιλλύρα.»  ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 8875/24-8-2018  σχετικό έγγραφό της, όπου  μας γνωρίζει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος  Ειδικός προϋπολογισμός & Επικαιροποίηση 16-11-2017» παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για την μετατόπιση  του περιπτέρου που βρίσκεται εντός  Κ.Χ.  επί της οδού Φιλλύρα, δεδομένου ότι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες υλοποίησης  του ανωτέρω έργου. Η μετατόπιση του περιπτέρου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Ακολούθως ο  πρόεδρος εξέθεσε ότι, η Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφασή της  που έχει ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 10 / 14-09-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου                                                       της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

Αριθ. Απόφασης :    21 / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετατόπιση περιπτέρου.-

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 9483 / 10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 4 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος) 1. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 3. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μετατόπιση περιπτέρου», έθεσε υπόψη των Συμβούλων το με αρ. πρωτ. 8875 / 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας ΚΑΡΜΟΥ Κων/νου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φιλλύρα (πλατεία Πευκάκια) στο Κιάτο, για την εκτέλεση του Δημοτικού Έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγίου Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός & επικαιροποίηση 16-11-2017».

Ως θέση μετατόπισης προτείνεται υφιστάμενο πλακοστρωμένο τμήμα μεταξύ του πεζοδρομίου και της κοίτης του ποταμού Ελλισώνα, στο αλσύλλιο της οδού Πετμεζά, πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Φιλλύρα, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Στο προτεινόμενο σημείο έχει ήδη αφαιρεθεί τμήμα του κιγκλιδώματος του πεζοδρομίου. Η μετατόπιση να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Οι διαστάσεις να παραμείνουν ίδιες με αυτές που χορηγήθηκε η αρχική άδεια.

Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς και τυχόν φθορές που προκύψουν στη μετατόπιση να καλυφθούν από το Δήμο.

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

 2.-   Τo υπ’  αριθ. 8875/24-08-2018  έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Την  υπ’ αριθ.  21/2018  απόφαση της Δ. Κ.  Σικυώνος –  Κιάτου..

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

 5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  και   εγκρίνει    την μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας ΚΑΡΜΟΥ Κων/νου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φιλλύρα (πλατεία Πευκάκια) στο Κιάτο, για την εκτέλεση του Δημοτικού Έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγίου Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός & επικαιροποίηση 16-11-2017».    

2.-  Ως θέση μετατόπισης προτείνεται υφιστάμενο πλακοστρωμένο τμήμα μεταξύ του πεζοδρομίου και της κοίτης του ποταμού Ελλισώνα, στο αλσύλλιο της οδού Πετμεζά, πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Φιλλύρα, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Στο προτεινόμενο σημείο έχει ήδη αφαιρεθεί τμήμα του κιγκλιδώματος του πεζοδρομίου. Η μετατόπιση να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου .

3.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  23-10-2018

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • το 11334/15.10.2018 αίτημα πολιτών,
 • το 8875/24.08.18 έγγραφο της ΤΥ,
 • τις διατάξεις του άρθρου 20 §1 του ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ Α’ 245).
 • την 21/2018 απόφαση της ΔΣ Σικυώνος-Κιάτου,
 • την 18/2018 απόφαση Ε.Π. Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει την μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας ΚΑΡΜΟΥ Κων/νου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φιλλύρα (πλατεία Πευκάκια) στο Κιάτο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγίου Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός & επικαιροποίηση 16-11-2017», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 §1 του ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ Α’ 245).

 

 1. Ορίζει ως θέση μετατόπισης το υφιστάμενο πλακοστρωμένο τμήμα μεταξύ του πεζοδρομίου και της κοίτης του ποταμού Ελλισώνα, στο αλσύλλιο της οδού Πετμεζά, πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Φιλλύρα, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Στο προτεινόμενο σημείο έχει ήδη αφαιρεθεί τμήμα του κιγκλιδώματος του πεζοδρομίου.

 

Η μετατόπιση να γίνει με την εποπτεία και καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας .

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  395/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email