394. 2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email