394/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

394/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου

στην κοινότητα ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 247/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται η δικηγόρος Ραυτοπούλου Κωνσταντίνα προκειμένου να διενεργήσει  έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (Σμαράγδας Μηλιώτη) ακινήτου, ευρισκόμενου πλησίον του δημοτικού σχολείου Μικρού Βάλτου, που προτίθεται ο Δήμος να αποκτήσει.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 247/2022 (ΡΠΨ9Ω1Θ-Ι40) απόφαση Δημάρχου,
  • την 444/16705/24.10.2022 (ΩΝ54Ω1Θ-ΘΔ2) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει την 247/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται η δικηγόρος Ραυτοπούλου Κωνσταντίνα προκειμένου να διενεργήσει  έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (Σμαράγδας Μηλιώτη) ακινήτου, ευρισκόμενου πλησίον του δημοτικού σχολείου Μικρού Βάλτου, που προτίθεται ο Δήμος να αποκτήσει.

 

Για τον ανωτέρω έλεγχο απαιτούνται  (2,0) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 198,40€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 394/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email