394/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 394/2021   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Παράταση σύμβασης «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» του 1ου 2ου & 5ου Τμηματικού

προϋπολογισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης

του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2020-2021».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργ. -Ζάρκος Δημητ. -Σώκος Δημητ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 09/12/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 280/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 13027/2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων, για τα έτη 2020-2021».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

Την αριθ. 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 537/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006200637) του διαγωνισμού και του 2ου άρθρου της αριθ. 13027/2020 σύμβασης σύμφωνα με τα οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του».

Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 166542/2020 προσφορά της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.

Την αριθ. 75/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναθέτει την προμήθεια ως προς τους 1ο 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 25/2019 μελέτης στην “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”.

Την αριθ. 13027/2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. που λήγει στις 31-12-2021.

Το αριθ. 17383/06-12-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 13027/2020 σύμβασης.

Το αριθ. πρωτ. 17626/09-12-2021 έγγραφο της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. περί αποδοχής της παράτασης της ανωτέρω σύμβασης μέχρι 31-05-2022.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

για την παράταση της αριθ. 13027/2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. μέχρι πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι και 31-05-2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω 3/ Τρίγκα Ευαγγελία

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • το ως άνω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
  • την 17626/09-12-21 σύμφωνη γνώμη της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της αριθ. 13027/2021 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» κατά πέντε (5) μήνες (μέχρι 31-05-2022), διότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της σύμβασης αναφορικά με τον 1ο 2ο & 5ο Τμηματικό προϋπολογισμό της «Προμήθειας                         υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2020-2021» με αρ. μελέτης 25/2019.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 394/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email