394/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 394/2020   Θέμα ΣΤ ’

προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Σικυωνίων και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Π. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού Μεσινό – Αρχ. Φενεός  – Λίμνη Δόξα». 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 13192/16.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας με το οποίο μας διαβίβασε το τροποποιημένο σχέδιο προς έγκριση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την από 15-04-2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 • το αρ. πρωτ. 13192/16.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Τροποποιεί την από 15/04/2019 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Σικυωνίων και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Π. ως κάτωθι:

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

Μεταξύ

 

 «Περιφέρειας Πελοποννήσου» –

«Δήμου Σικυωνίων»

&

«Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου»

 

για το έργο

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΙΝΟ – ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ»

 

 

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-04-2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΙΝΟ – ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ»

 

Στην Τρίπολη σήμερα,        /      /       , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

 1. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 20131, με ΑΦΜ 998037420, στο εξής καλούμενος «Α΄ Συμβαλλόμενος»
 2. του Δήμου Σικυωνίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο ,που εδρεύει στο Κιάτο, Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200 με Α.Φ.Μ. …………….. στο εξής καλούμενος «Β΄ Συμβαλλόμενος»
 3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Παναγιώτη Νίκα,

 

Α. την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα
 4. Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 5. Το Π.Δ.242/96 (ΦΕΚ 179/Α’/7-8-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων».

 

Β: Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :

 1. Την υπ’ αριθμ. 5/117/12-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΣΩΑ7Λ1-ΥΕΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εντάσσεται το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΙΝΟ – ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ», στο Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 826, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 207.000,00 €.,
 2. Την υπ’ αριθμ 101/02-04-2019 (πρακτικό 10ης συνεδρίασης) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων (ΑΔΑ: Ω1Ν3Ω1Θ-50Λ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και
 3. Την υπ’ αριθμ 119/12-03-2019 (πρακτικό 5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7ΧΕΙ7Λ1-ΕΜΖ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
 4. Την υπ’ αριθμ. 45/04-04-2019 (πρακτικό 4ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΩΝ2ΟΡΡΡ-ΕΗΦ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
 5. Την υπ’ αριθμ. ………. (πρακτικό ………….) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ………….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης και
 6. Την υπ’ αριθμ. …………… (πρακτικό …..) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: …………….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης,
 7. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ………….) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ……………….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ.    /    /   –   -2019 Απόφαση του, ενέκρινε την ένταξη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΙΝΟ – ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ», στο Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 826,της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, επένδυσης τάφρων, απόξεσης παλαιού ασφαλτικού και διάστρωση νέου καθώς επίσης και εργασίες σήμανσης.

Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει πόρους για την χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμβάλλεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου διά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην οποία εκχωρεί το δικαίωμα υλοποίησης του Έργου, που αφορά στην εδαφική του περιφέρεια ως Φορέα Υλοποίησης, και τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, στην σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΙΝΟ – ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ» από τον Σικυωνίων (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)[1]:

 • Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων,
 • Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
 • Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,
 • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
 • Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Σικυωνίων.

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΙΙ) Η πληρωμή του έργου θα γίνει μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Πελοποννήσου ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών» (Υπόλογος).

Έτσι, ο Υπόλογος καλείται να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Παρακολούθηση χρηματορροών
 2. Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να προβεί στις διαδικασίες υλοποίησης του Έργου από πόρους ΣΑΕΠ 826
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του.
 • Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους.
 • Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
 • Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του παραπάνω έργου
 • Να μεριμνήσει για την ενημέρωση, διαβούλευση, ευαισθητοποίηση και προβολή του έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 

2.2.  Ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

 • Να συντάξει τη μελέτη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του .
 • Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

 

2.3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

 • Ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)», την οικονομική διαχείριση της υλοποίησης του Έργου και την πληρωμή του αναδόχου.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (207.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 826, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στον Δήμο Σικυωνίων και διαρκεί ………. μήνες.
 2. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών ή την εκτέλεση του έργου (όπως η ανάγκη σύνταξης ή και αναθέσεως μελετών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η διάλυση της εργολαβίας, κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, δημοπρασιών και λοιπών αναγκών ( όπως π.χ. ενστάσεις στο στάδιο της δημοπρασίας, αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προέκυψε κ.α.) . Η εν λόγω τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 2 της παρούσας. Για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες η τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της παρούσας, χωρίς νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών, πάντα όμως υπό τις ανωτέρω ανα-φερόμενες προϋποθέσεις. Ο μέγιστος χρόνος των τροποποιήσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της αρχικής βραχύβιας σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

–  τον κ. …………………………………….., ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. ………………………………… περιφερειακό σύμβουλο,

– τον κ. …………………………….., περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………………., περιφερειακό σύμβουλο,

– τον κ. …………………………….. Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………………….., Δημοτικό Σύμβουλο.

– τον κ………………………………, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του, τον κ……………………………….

 1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
 4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
 6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 7. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Σε περίπτωση παραβίασης όρου, ή καθυστέρηση εκτέλεσης ή υπαναχώρηση, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην κοινή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον δήμο Σικυωνίων και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου ανάλογου βαθμού και δικαιοδοσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τους περιορισμούς της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας περί τροποποιήσεων προγραμματικών συμβάσεων.
 2. Η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε Έξι (6) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

&

το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

 

Για τον  Δήμο Σικυωνίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Γ. Ορίζει μέλος στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 το δημοτικό σύμβουλο Ρουμπέκας Γεώργιος με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Τσιόγκας  Νικόλαος.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 394/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

[1] Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες

Print Friendly, PDF & Email