393/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 393/2021   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Παράταση σύμβασης «Ι.Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

του 5ου Τμηματικού προϋπολογισμού της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης

για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» με αρ. μελέτης 08/2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργ. -Ζάρκος Δημητ. -Σώκος Δημητ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 09/12/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκας Νικόλαος, τακτικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 280/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 9305/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

Το N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

Την αριθ. 08/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Το άρθρο 2 της αριθ. 9305/2021 σύμβασης σύμφωνα με την οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου».

Την αριθ. 9133/03-08-2021 προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.

Την αριθ. 125/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΜΣΩ1Θ-Ο5Γ) (ΑΔΑΜ:21AWRD009027849) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναθέτει απευθείας την προμήθεια καυσίμων του 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 08/2021 μελέτης στην «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Την αριθ. 9305/2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το αριθ. 17380/06-12-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 9305/2021 σύμβασης.

Την από 06-12-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Μανιώτη Παναγιώτη, νόμιμου εκπροσώπου της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. 9305/2021 σύμβασης μέχρι 31-05-2022.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την παράταση της αριθ. 9305/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 31-05-2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης, με την σύμφωνη γνώμη της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω 3/ Τρίγκα Ευαγγελία

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • το ως άνω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
  • την 17628/09-12-21 σύμφωνη γνώμη της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της αριθ. 9305/2021 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά πέντε (5) μήνες (μέχρι 31-05-2022) διότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της σύμβασης αναφορικά με τον 5ο Τμηματικό προϋπολογισμό της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» με αρ. μελέτης 08/2021.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 393/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email