393/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 393/2020   Θέμα Ε’

προ ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια Εξοπλισμού στον Δήμο Σικυωνίων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 17/12/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 18214/29.09.2020 Πρόσκληση ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ], με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις όπως υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς, οι οποίες  θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
 2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», δύναται να υποβάλει πρόταση με τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Η προτεινόμενη πράξη θα απαρτίζεται από τρία -3- υποέργα, (εκ των οποίων τα 2  κύρια και 1 οριζόντιας επικουρικής δράσης) και συγκεκριμένα :

 • Υποέργο 1: «Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στον Δήμο Σικυωνίων»
 • Υποέργο 2: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων»
 • Υποέργο 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης στον Δήμο Σικυωνίων»
 1. Την  ανάγκη τεκμηρίωσης των προϋπολογισμών των προμηθειών αμφότερων των κύριων υποέργων   1 και 2 προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα  χρηματοδότησης του Δήμου,  αναπόσπαστο στοιχείο του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερθείσας Πρόσκλησης ΑΤ04,  είναι το Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα Προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ. Το εν λόγω Πρακτικό συντάσσεται από τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών, η οποί αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου σχετικής ειδικότητα.
 2. Τις διατάξεις της §1.ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 221 του Ν.4412/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

περί συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες των Υποέργων 1 & 2 τα οποία απαρτίζουν την Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ], με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην προαναφρθείσα πρόσκληση.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις της §1.ιδ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A’147), όπως ισχύει,
 • την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 (ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Π76) του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 • την από 17/12/2020 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Συγκροτεί 3/μελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες των παρακάτω υποέργων τα οποία απαρτίζουν την Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών   [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ], με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και                                   Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

 

 • Υποέργο 1:

«Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στον Δήμο Σικυωνίων»

 

 • Υποέργο 2:

«Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων»

 

Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
1. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ4 Ηλεκτ.Μηχανικών
2. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
3. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών

 

Η Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 (ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Π76).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 393/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email