392/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 392/2016

Περίληψη : Χορήγηση άδειας τομής για ενίσχυση-επέκταση τηλεφωνικού δικτύου (Ο.Τ.Ε.) στην πλατεία Ελευθερίας.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 21ο

Στο 21ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Χορήγηση άδειας τομής για ενίσχυση-επέκταση τηλεφωνικού δικτύου (Ο.Τ.Ε.) στην πλατεία Ελευθερίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                             κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                      Κιάτο 2209 – 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                      ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Ν. Στούκας

ΘΕΜΑ: « Εισήγηση για «Άδεια διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για ενίσχυση και επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μαυρούλια»

ΣΧΕΤ:             Η υπ’ αριθμ. 12878 – 31/08/16 αίτηση της ΟΤΕ Α. Ε.   ( αρ. πρωτ. 3052/31-08-2016 )

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας» και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

2. Την Γ.34405/00-2310/8-7-68 διµερή απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµοσίων έργων.

3. Την Γ.36704/58 εγκ. ∆ιαταγή του Υπουργείου Συγκ. και ∆ηµ. Έργων.

4. Τις εγκ. Β20/26-5-79, Β13/1980, Β28/1980 Υπ.∆.Ε.

5. Τις διατάξεις του Ν. 614/1977 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού καθώς και του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (κωδ. Ν.2696/99, Φ.Ε.Κ.57/Α’).

6. Τις εγκυκλίους του Υπ. ∆ηµ. Έργων Β20/1979, Ν.13/1980, Β28/1980 αλλά και όλες τις σχετικές εγκυκλίους που βρίσκονται σε ισχύ.

7.Την Κ.Υ.Α. 725/23 «περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθορισμού τρόπου καταβολής των σχετικών τελών».

8. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 3062/ 31-08-2016 αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση άδειας τοµής για εισαγωγή καλωδίων σε πολυκατοικία.

9. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρώματος (μήκους 8 μέτρων, 0,80 βάθους και 0,45 πλάτους ) και πεζοδρομίων ( μήκους 25 μέτρων, 0,50 βάθους και 0,40 πλάτους) στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μαυρούλια στην πόλη του Κιάτου για εισαγωγή καλωδίων σε πολυκατοικία (ενίσχυση και επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου), αφού προηγηθεί από την ΟΤΕ Α.Ε. κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α).Στοιχεία της ΟΤΕ Α.Ε., ή του υπεύθυνου εργολάβου (Δ/νση, τηλ., ΑΦΜ, ΔΟΥ).

β)Περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών
γ) Διαστάσεις τομής – εκσκαφής (μήκος, πλάτος, βάθος). Η τομή επί των πεζοδρομίων θα έχει διαστάσεις : 25 μέτρα μήκος, 0,50 βάθος και 0,40 πλάτος. Η τομή επί του οδοστρώματος θα έχει διαστάσεις: 8 μέτρα μήκος, 0,80 βάθος και 0,45 πλάτος , σύμφωνα με τη μελέτη της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
δ) Χρόνος έναρξης – λήξης εργασιών.

ε) Σκαρίφημα της περιοχής επέμβασης (σχέδια τομών, τεχνικές λεπτομέρειες, χρονοδιάγραμμα εργασιών κλπ.).

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι:
1) Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες σήμανσης και οι όροι ασφαλείας πεζών και οχημάτων.

2) Την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα θα φέρει η ΟΤΕ Α.Ε.

3) Τα σημείο εργασιών (πεζοδρόμιο – οδόστρωμα) θα αποκατασταθεί πλήρως και θα παραδοθεί στην αρχική του κατάσταση.
Επίσης, ο Υπόχρεος θα συναινεί με τους ακόλουθους όρους:

1) Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες εκσκαφής τάφρων για εισαγωγή καλωδίων σε πολυκατοικία (ενίσχυση και επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου) συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με την αίτηση της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αρ. πρωτ. 3062/31-08-2016,

2) Η τομή επί ασφαλτικού και σκυροδετημένου οδοστρώματος θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόπτη ή με ειδικό μηχάνημα.

3) Η τομή επί σκυροδετημένου πεζοδρομίου θα γίνετε με αρμοκόπτη ή με ειδικό μηχάνημα ενώ σε περίπτωση πλακόστρωσης θα γίνετε αποξήλωση πλακών.

4) Σε κάθε θέση που θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής, θα πρέπει τα τμήματα του ορύγματος που διανοίγονται να κλείνουν εντός της ίδιας ημέρας και να παραδίδονται στην κυκλοφορία πριν την δύση του ηλίου.

5) Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται ούτε καν προσωρινά τα προϊόντα εκσκαφών επί του σώματος της οδού αλλά θα φορτώνονται ταυτόχρονα επ’ αυτοκινήτου και θα απομακρύνονται σε οιανδήποτε απόσταση και σε οποιανδήποτε θέση εκτός οδού.

6) Όπου η εκσκαφή γίνεται σε τσιμεντοστρωμένο δρόμο ή στα ερείσματα οδού ή σε πεζοδρόμιο, η επικάλυψη θα γίνεται από σκυρόδεμα C 16/20 με την προσθήκη δομικού πλέγματος (Τ131)

7) Σε περίπτωση που απαιτηθούν εγκάρσιες τομές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αυτές κάθετες, αλλά με κλίση περίπου 45°.

8) Στην περιοχή εκτελέσεως του έργου θα πρέπει να γίνει σήμανση (κυκλοφοριακή και κινδύνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων με μέριμνα και δαπάνες της ΟΤΕ Α.Ε. Η ΟΤΕ.Α.Ε καθίσταται ποινικά και αστικά υπεύθυνη για την περίπτωση που ένεκα πλημμελούς ή αντικανονικής σημάνσεως γίνει πρόξενος ατυχήματος.

Ειδικότερα θα πρέπει:

α) Να καθαρίζεται το οδόστρωμα από τα φερτά υλικά λόγω των εργασιών

β) Να δίδεται στην κυκλοφορία τμήμα της οδού μόνο εφόσον έχει γίνει η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος στην πρότερη του κατάσταση, έτσι ώστε να μην εγκυμονεί κινδύνους στους χρήστες της οδού

γ) Να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση σε όλους τους κάθετους με την επαρχιακή οδό δρόμους (δημοτικούς, ιδιωτικούς κ.τ.λ.)

δ) Να υπάρχουν καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών ένα άτομο στην αρχή και ένα άτομο στο τέλος του τμήματος εκτέλεσης εργασιών και τα οποία θα βοηθούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

9) Τυχόν πλημμελής αποκατάσταση του σημείου επέμβασης που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΕ Α.Ε. και διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου συνεπάγεται την αποξήλωση και επανακατασκευή του. Οποιεσδήποτε δε σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν την ΟΤΕ Α.Ε.

10) Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο (ύδρευσης αποχέτευσης ηλεκτροφωτισμού τηλεπικοινωνιών κλπ), θα αποκαθίσταται πλήρως και άμεσα με ευθύνη και έξοδα του υπόχρεου.

11) Οποιαδήποτε παράβαση των κείμενων διατάξεων και των ως άνω ειδικότερων όρων, οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, επιφέρει την ανάκληση της παρούσης αδείας και την δίωξη του υπευθύνου της ΟΤΕ Α.Ε, κατά τις διατάξεις του Ν. 2696/99 “περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” όπως ισχύει σήμερα και εφόσον οι εργασίες έχουν περαιωθεί, επιφυλασσόμενων και των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσης.

12) Η έναρξη εκτελέσεως των εργασιών της παρούσης αδείας υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων από την ΟΤΕ Α.Ε

13) Οι εργασίες σας θα επιστατούνται από την πλευρά του Δήμου μας από Επιβλέποντα Μηχανικό

14) Η συνολική προθεσμία ισχύος της άδειας είναι έως 31/12/2016,

15) Όλες οι εκσκαφές θα πραγματοποιούνται και θα αποκαθίστανται αυθημερόν και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας μας και του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος για την έναρξή τους.

Για την ισχύ της παρούσας άδειας, πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ελάχιστου ποσού €10.000,00. Πέραν τούτου, σε περιπτώσεις που κρίνεται από την Υπηρεσία, μπορεί να ζητηθεί μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής, για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και τη σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος ή πεζοδρομίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα ορίζεται από τον Δ/ντη της Τ. Υ. (βάσει του άρθρου  7, παρ. 7, του Ν. 2307/95) για κατοχύρωση του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα (1) έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων, η άδεια δύναται να ανακληθεί.

Ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Παπαβασιλείου Βασίλειος.

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 22/09/2016 εισήγηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη χορήγηση άδειας στην ΟΤΕ Α.Ε., για διάνοιξη τάφρων επί οδοστρώματος (μήκους 8 μέτρων, 0,80 βάθους και 0,45 πλάτους ) και πεζοδρομίων ( μήκους 25 μέτρων, 0,50 βάθους και 0,40 πλάτους) στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μαυρούλια στην πόλη του Κιάτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί τηλεφωνική σύνδεση (ενίσχυση & επέκταση τηλεφωνικού δικτύου) σε παρακείμενη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, εκτός του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το οποίο ορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 4.000,00€ .

2. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τη διαδικασία των εργασιών αναλυτικά ως εξής:

  • Η τομή κάθετα στην Π.Ε.Ο. θα γίνει στο τμήμα όπου υπάρχει ράμπα διάβασης πεζών.
  • Μετά το πέρας των εργασιών, η τομή θα αποκατασταθεί με επικάλυψη από έγχρωμο (κίτρινο – άσπρο) σταμπωτό δάπεδο τύπου διάβασης πεζών, ελάχιστου πλάτους 2,50
  • Η εργασίες και η αποκατάσταση θα γίνει με ευθύνη της ΟΤΕ Α.Ε. υπό τις οδηγίες και την παρακολούθηση της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, όπως περιγράφεται παρακάτω:
  1. Θα κατασκευαστεί δάπεδο από μπετόν C 20-25, πάχους 15 cm, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ 131 και με χρήση ινών πολυπροπυλαινίου 600 γραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος, προστατευόμενο στην επιφάνειά του με 4-5 κιλά ανά τ.μ. σκληρυντικά χρώματα κίτρινο και άσπρο εναλλάξ (σε διαστάσεις τύπου “ζέβρας” διάβασης πεζών, και σφραγισμένο απόλυτα με ειδικό βερνίκι.
  2. Η προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου στη μάζα του μπετόν δεν επιτρέπει ρωγματώσεις, σχισίματα κλπ. στην επιφάνεια των δαπέδων.
  3. Οι αποχρώσεις των σκληρυντικών χρωμάτων πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σε ικανή ποσότητα, ώστε να μην αλλοιώνονται, αλλά να παραμένουν σταθερές στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με προσθήκη φυσικών οξειδίων των μετάλλων.
  4. Το δάπεδο πρέπει να έχει χαμηλό συντελεστή λείανσης (λόγω σκληρότητας), ώστε διατηρεί την αντιολισθηρότητα σταθερή στο πέρασμα του χρόνου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 392/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email