391/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

391/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Ζάρκος Δημητ. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από το από 7.112022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 7.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικολάου.

 

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.30.7412.002

-μείωση ποσού-

Εκπόνηση Μελετών                                                                                                                                             €   32.889,75

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

Μείωση ποσού κατά 128.737,90€-

Από 161.627,65€  σε   32.889,75€-

-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=103.067,48€

Μείωση ποσού κατά 103.067,48€-

€    32.889,75

μείωση ποσού

κατά 231.805,38€

από 264.695,13€

02.30.7323.020-Νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ                     

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

€     70.200,00
02.30.7323.021

-Νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και  ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ  €    73.000,00

-ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=40.000,00€

-ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 [ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ]

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023=33.000,00€

€     73.000,00
02.30.7323.022

-Νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ                                    

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021= 12.537,90€

-ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 = 50.000,00€

-ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 =   7.462,10€

€     70.000,00
02.70.7331.004

-μείωση ποσού-

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                           €    89.991,40

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=  46.191,40€

Μείωση ποσού κατά 20.000,00€

Από 46.191,40€  σε    26.191,40€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2022=  63.800,00€          

€       89.991,40

μείωση ποσού

κατά 20.000,00€

από 109.991,40€

 

Β. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

 

1 Από Κ.Α. 02.30.7412.002 με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών» ποσού  264.695,13€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 161.627,65€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών με το ποσό των 103.067,48€ μειώνουμε κατά 231.805,38€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 128.737,90€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών με το ποσό των 103.067,48€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 32.889,75€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021. 1 Στον Κ.Α. 02.30.7323.020 με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ»  ποσό  70.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
2 Στον Κ.Α. 02.30.7323.021 με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ»  ποσό  40.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022 για κάλυψη γενικών δαπανών για το έτος 2022  και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  2023=33.000,00€.
2 Από Κ.Α. 02.00.6737.013 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ],   (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ)» ποσού  92.884,32€ προερχόμενο από α)  ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με το ποσό των  50.000,00€   β)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με το ποσό των  7.654,77 €  γ)  Τέλη Διαφήμισης 2017 με το ποσό των  6.739,85€ δ)  Ιδίους Πόρους με το ποσό των  25.129,76€ ε)  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  με το ποσό των  1.843,09€  στ) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των  400,00€  ζ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των  687,23€ η)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των  11,06€  και θ)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  με το ποσό των 418,56€,   μειώνουμε κατά 89.524,38€ προερχόμενο από α)  ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 50.000,00€ β)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 7.654,77€ γ)  Τέλη Διαφήμισης 2017 με ποσό 6.739,85€ και δ)  Ιδίους Πόρους με ποσό 25.129,76€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.359,94€ προερχόμενο από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  με το ποσό των 1.843,09€  στ) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€  ζ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των  687,23€ η)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των  11,06€  και θ)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  με το ποσό των 418,56€. 3 Στον Κ.Α. 02.30.7323.022 με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»  ποσό  70.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021με το ποσό των 12.537,90 από ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 50.000,00€ και από  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 7.462,10€
4 Στον Κ.Α. 02.30.6662.001 με   τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 με το ποσό των 30.267,48 από ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 192,67€ και από  Τέλη Διαφήμισης 2017 με ποσό 6.739,85€.
5 Στον Κ.Α. 02.30.6662.002 με   τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022 για κάλυψη γενικών δαπανών
6 Στον Κ.Α. 02.30.6662.003 με   τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 με το ποσό των 11.332,52 και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022 για κάλυψη γενικών δαπανών  με ποσό 25.867,48€
7 Στον Κ.Α. 02.70.7135.024 με τίτλο  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό   2.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021  για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  2023=35.000,00€.
8 Στον Κ.Α. 02.70.7135.025 με τίτλο  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό   2.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021  για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  2023=35.000,00€.
Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (231.805,38 +  89.524,38)  321.329,76 € και    Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

9 Στον Κ.Α. 02.10.6273 με   τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες» ποσό 25.129,76€  ενισχύοντας την διαμορφωμένη  πίστωση του ποσού των 121.495,59€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 146.625,35€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

**************************************************************************

 

1 Από Κ.Α. 02.70.7331.004 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» ποσού  109.991,40€  προερχόμενο από  ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021 με το ποσό των  46.191,40€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2022 με το ποσό των  63.800,00€  μειώνουμε κατά 20.000,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 89.991,40€  προερχόμενο από  ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021 με το ποσό των  26.191,40€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2022 με το ποσό των  63.800,00€ και το μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1 Στον Κ.Α. 02.70.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ»  ποσό  20.000,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021, δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 391/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email