391/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 391/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή Συμπληρωματικής Απόφασης ΙΑ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

(Νοεμβρίου) 2021, απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργ. -Ζάρκος Δημητ. -Σώκος Δημητ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 85880/22-11-2021 Συμπληρωματική Απόφαση ΙΑ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (Νοεμβρίου) 2021 του ΥΠΕΣ, που κατανέμει στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 201.838,46€ προερχόμενο από έσοδα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών του δήμου ή και την υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • την 85880/22-11-2021 (6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-Ο1Θ) Συμπληρωματική Απόφαση του ΥΠΕΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 201.838,46€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων δυνάμει της 85880/22-11-2021  Συμπληρωματικής Απόφασης ΙΑ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (Νοεμβρίου) 2021 του ΥΠΕΣ, προερχόμενο από έσοδα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών του δήμου ή και την υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 391/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email