391/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 391/2018

Περίληψη : Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ματίου, εκδήλωσης για τον εορτασμό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί στην ΤΚ Ματίου, στις 26 Οκτωβρίου 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

(ημερήσιας διάταξης )

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ματίου, εκδήλωσης για τον εορτασμό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί στην ΤΚ Ματίου, στις 26 Οκτωβρίου 2018, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 18/10/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ

Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ματίου εκδήλωσης για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ στις 26-10-2018.

*************************************

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και Ν. 4270/2014) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι» και οι οποίες έχουν εφαρμογή από 19.07.2018 (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, ορίζοντας πλέον ότι «Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης».

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής του Δημάρχου δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Τέτοιες εξειδικευμένες πιστώσεις που χρήσουν κατανομής με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας, και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων 11 – 16 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€ , η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

         1) Συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2018», με το ποσό 2.387,00€ (Α.Δ.Σ.: 144/2018 & Π.Α.Υ. 243/2018)
         2) Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το ΝΠΔΔ {Η ΜΗΚΩΝΗ} στο 3ος έτος αγώνα δρόμου αντοχής στη Λίμνη Στυμφαλίας «STYMPHALIALAKERAN 2018» την Κυριακή 27 Μαΐου 2018, με το ποσό 1.345,40€ (Α.Δ.Σ.: 172/2018 & Π.Α.Υ. 248/2018)

         3) Κάλυψη δαπάνης μετά την αρίθμ. 136/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή αγώνων Τριάθλου στη Λίμνη Δόξα», με το ποσό 2.100,00€ (Α.Δ.Σ.: 262/2018 & Π.Α.Υ. 275/2018) &

         4) Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας {Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ} εκδήλωσης «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Μεσινού το Σάββατο 28-07-2018, με το ποσό 620,00€ (Α.Δ.Σ.: 272/2018 & Π.Α.Υ. 280/2018)

         5) Συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, για την διεξαγωγή 3ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2018, την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ, με το ποσό 700,00€ (Α.Δ.Σ.: 332/2018 & Α.Α.Υ. 300/2018) .

         6) Συνδιοργάνωση με την Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου {Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης}, της εκδήλωσης αναπαράστασης της καταστροφής της Σμύρνης και την άφιξη των εκδιωχθέντων Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής, στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 στην παραλία της Νεαπόλεως ΚΙΑΤΟΥ, με το ποσό 1.000,00€ (Α.Δ.Σ.: 327/2018 & Α.Α.Υ. 303/2018) .

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχει διατεθεί ποσό 8.152,40€ και παραμένει αδιάθετο ποσό 1.847,60€ .

Με επιστολή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ματίου ζητά από τον Δήμο μας την συμμετοχή του στην εκδήλωση ενόψει του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Ματίου στις 26 -10-2018, ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ σύμφωνα με την από 10-10-2018 αίτησή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση της υπολειπόμενης πίστωσης με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα αποφασισθεί η συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης ενόψει του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Ματίου στις 26 -10-2018, με καθορισμό του συγκεκριμένου ποσού που θα διατεθεί για την ως άνω εκδήλωση (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο), και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης και ειδικότερα την μίσθωση τραπεζοκαθισμάτων και την παράθεση γεύματος στους παρευρισκόμενους, ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής («έχοντας υπόψη»).

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ανάληψη υποχρέωσης από τον Δήμαρχο απαιτείται αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής στην συγκεκριμένη εκδήλωση και να ορίσει το ποσό που θα διαθέσει για την κάλυψη εξόδων που αναφέρονται στην επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ματίου.

Κιάτο   18 Οκτωβρίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

1.Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ματίου, στην εκδήλωση για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην ΤΚ ΜΑΤΙΟΥ την 26η Οκτωβρίου 2018.

2.Καθορίζει τη δαπάνη που θα διαθέσει για την κάλυψη μέρους των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, στο ποσό των 1.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» του Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και του αδιάθετου ποσού των 1.847,60€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 391/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email