391/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 391/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής Σκουμπουρδή Νικολάου και λοιπών.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14593/27-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ. Σικυωνίων κα Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής Σκουμπουρδή Νικολάου και λοιπών, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Τα μέλη της Επιτροπής, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, την από 12/12/2018 αγωγή του Σκουμπουρδή Νικολάου και λοιπών υπαλλήλων, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά του Δήμου Σικυωνίων, με αρ. κατάθεσης 385/2018, δυνάμει της οποίας διεκδικούν το δώρο Χριστουγέννων δύο ετών 2016-2017, το δώρο Πάσχα δύο ετών 2017-2018, και το Επίδομα Αδείας δύο ετών  2017-2018 .

 

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κ. Άγγελο Τσιφτσή, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την ορισθησομένη δικάσιμο της ως άνω αγωγής καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • Την 385/12.12.2018 κατατεθείσα αγωγή,
  • Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του ανωτέρω θέματος αυτής, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Β. Ορίζει το Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κ. Άγγελο Τσιφτσή, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την από 12/12/2018 αγωγή του Σκουμπουρδή Νικολάου και λοιπών κατά την ορισθησομένη δικάσιμο. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης των ορισθησομένων δικασίμων .

Γ.   Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Δ. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στο πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ζ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό €  40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 391/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Μυττάς Ιωάννης

2.       Μπουζιάνη Βασιλική

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2018

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email