390/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

390/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών                   το από 3.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 3.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

1 Από Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» ποσού  78.513,11€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 78.513,11€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 1 Στον Κ.Α. 02.00.6441 με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» ποσό 15.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2 Από Κ.Α. 02.00.6117.026 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου μας» ποσού  40.000,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 36.300,00€   από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 1.772,67€ και από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΥΠ. ΕΣ. 2019 με το ποσό των 1.927,33€ μειώνουμε κατά 40.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

 

 

2 Στον Κ.Α. 02.15.6481.001 με   τίτλο «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων» ποσό 9.965,92€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.965,92€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
3 Από Κ.Α. 02.10.6265.004 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών» ποσού  8.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  μειώνουμε κατά 1.638,80€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.361,20€ 3 Στον Κ.Α. 02.00.6495.009 με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου» ποσό 9.532,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 11.532,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
4 Από Κ.Α. 02.10.6266.001 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)» ποσού  25.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  μειώνουμε κατά 4.341,60€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 20.658,40€. 4 Στον Κ.Α. 02.70.7135.016 με τίτλο  «Προμήθεια φορητών Απινιδωτών»  ποσό 2.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (78.513,11 + 40.000,00  + 1.638,80 +  4.341,60)  124.493,51€  και Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

5 Στον Κ.Α. 02.30.7135.020 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό   37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 9.500,00€   από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΥΠ. ΕΣ. 2019 με το ποσό των 1.927,33€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 25.772,67€ .
6 Στον Κ.Α. 02.35.6262.008 με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης χώρων Πρασίνου Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό   24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=12.400,00€.
7 Στον Κ.Α. 02.00.6142.002 με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου της πράξης [ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»  ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=18.200,00€.
8 Στον Κ.Α. 02.00.6142.003 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔΗΣΜΕ) του Ν. 4936/2022»  ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=36.200,00€.
9 Στον Κ.Α. 02.15.6474.010 με   τίτλο «Περισυλλογή, μεταφορά και εκπαίδευση επιθετικών αδέσποτων ζώων»  ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από  ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 1.000,00€   για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=14.000,00€.
10 Στον Κ.Α. 02.10.6266.007 με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και  φιλοξενία της  ιστοσελίδας του δήμου»  ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από  ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 1.000,00€   για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=5.000,00€.
11 Στον Κ.Α. 02.10.6273 με   τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες» ποσό 21.495,59€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 121.495,59€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email