390/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 390/2021   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

Ορισμός –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση  πρόσθετης

παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ ΤΟΕΒ Κλημεντίου) .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 385/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφάσισε την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ του ΤΟΕΒ) κατά τη συζήτηση της 68/ΤΠ/20-10-2021) αγωγής του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 385/2021 (ΨΘΥΩΩ1Θ-ΣΚΜ) απόφαση ΟΕ,
  • την 502/17978/14-12-2021 (629ΗΩ1Θ-ΦΜ5) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Ορίζει την δικαστική επιμελήτρια Βρέντα Νικολέτα  για (2) επιδόσεις πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ ΤΟΕΒ) κατά τη συζήτηση της 68/ΤΠ/20-10-2021) αγωγής του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η αμοιβή  δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 86,80€ σύμφωνα με την 502/2021 ΑΑΥ

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email