39/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   39/2023

Περίληψη: Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την διεξαγωγή Πανελλήνιων Αγώνων Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

17ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 17ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων

του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου  για την διεξαγωγή Πανελλήνιων Αγώνων Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το

θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   1 / 25-01-2023   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     1 / 2023

 

ΘΕΜΑ: 1ο   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  παραχωρήσεως του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για  να διεξαχθούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης μαθητών-τριών ΓΕΛ-ΕΠΑ.Λ. Κορινθίας (Α΄Φάσης) Σχολικού Έτους 2022-2023..».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  25ην  Ιανουαρίου   του έτους  2023   ημέρα της εβδομάδας   Τετάρτη  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 9/20-01-2023   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)              1.-  Ν.  Παπαβασιλείου              Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.- Α.   Βαφειαδάκης                 Μέλος

3.- Ν.  Ζαφειρόπουλος                 Μέλος                     3.-  Αικ.  Λούτα                          Μέλος

4.- Π.   Πανάγου                           Μέλος                     4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Β.  Νανόπουλος                      Μέλος

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  κι ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

Θέμα   1ον  ΕΚΤΌΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος  τα θέματα,  είπε  πως έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση,  αφού προέκυψε μετά την επίδοση πρόσκλησης της  Σχολική  Επιτροπής.

Η  Σχολική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση  κατά προτεραιότητα, βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018

(ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133).

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το  1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για  να διεξαχθούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης μαθητών-τριών ΓΕΛ –  ΕΠΑ. Λ. Κορινθίας (Α΄ Φάσης) Σχολικού Έτους 2022-2023.»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 404/20-01-2023 σχετικό έγγραφό της και αιτείται,  προκειμένου να  διεξαχθούν οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης μαθητών-τριών ΓΕΛ-ΕΠΑ.Λ. Κορινθίας (Α΄ Φάσης) Σχολικού Έτους 2022-2023, να τους παραχωρήσουμε  το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με την προκήρυξη και το πρόγραμμα που επισυνάπτεται  στα υπ’ αριθ. 359/19-01-2023 και 361/19-01-2023 σχετικά έγγραφα  της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

Και  κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  • Το υπ’ αριθ. 404/20-1-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

Τα υπ’ αριθ. 359/19-01-2023  και 361/19-1-2023 σχετικά έγγραφα  της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

Την  ανάγκη της εν λόγω παραχώρησης για την διεξαγωγή των αγώνων.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Την συζήτηση  του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης κατά προτεραιότητα βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133).

 

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  Αθλητικές Εγκαταστάσεις  του   Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στην Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υπεύθυνη:  Κυρία Κέλμπουρα  Σοφία), προκειμένου  να διεξαχθούν οι  Πανελλήνιοι Αγώνες Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης μαθητών-τριών ΓΕΛ-ΕΠΑ.Λ. Κορινθίας (Α΄ Φάσης) Σχολικού Έτους 2022-2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα  που επισυνάπτεται  στα υπ΄ αριθ. 359/19-01-2023  και 361/19-1-2023 σχετικά έγγραφα  της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.

β) Αποκατάσταση ζημιών  που θα γίνουν κατά τη χρήση του.

γ) Καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί με την ευθύνη και τη φροντίδα της Ομάδας

Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

δ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων και

ε) Την ασφάλεια των μαθητών που συμμετέχουν στους αγώνες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   1  /  2023  και υπογράφεται ως έπεται.-

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                   Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   25-1-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 1/2023 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων

και συγκεκριμένα την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου

Γυμνασίου Κιάτου, στην Δ/νση  Β/Θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, Ομάδα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού

Αθλητισμού (Υπεύθυνη:  κ. Γκέλμπουρα  Σοφία), για την διεξαγωγή Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθο-

σφαίρισης  και Πετοσφαίρισης  μαθητών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ  (Α΄Φάσης ) Σχ. Έτους 2022 – 2023,  σύμφωνα με το  πρόγραμμα

που επισυνάπτεται στα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και τους όρους και  προϋποθέσεις  της  προαναφερόμενης

απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας επισυνάπτεται

και  αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της  .

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 39/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email