39/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             ΑΔΑ:ΨΞΚ9ΟΚ3Ξ-Χ6Ξ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  10/25-10-2022 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης  39/2022

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης ρύθμισης οφειλών  επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25  Οκτωβρίου  του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:187 /20-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως ισχύουν σε κάθε μέλος  χωριστά

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 3ο το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης ρύθμισης οφειλών  επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ: 177/06-10-2022  αίτηση της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με την οποία αιτείται να ρυθμίσει το υπόλοιπο της οφειλής του ποσού  των τετρακοσίων ευρώ και δεκαοκτώ  λεπτών (400,18€) σε 4 δόσεις,  καθώς και την  αριθμ. πρωτ:178/06-10-2022 υπεύθυνη δήλωση της σύμφωνα με την οποία αναγράφεται ότι η προαναφερόμενη οφειλή θα καταβληθεί  σε τέσσερις (4) δόσεις  αναλυτικά ως εξής : 31/10/2022 100,00€, 30/11/2022 100,00€,31/12/2022 100,00€ και 31/1/20223 100,18€  Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος  πρότεινε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της μισθώτριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

                                    Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

                    

 1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.
 2. Την αριθ. πρωτ: 177/06-10-2022 αίτηση της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. την αριθμ. πρωτ:178/06-10-2022 υπεύθυνη δήλωση της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται το αίτημα της κ. Τσάρα Ευγενίας του Χρήστου μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για ρύθμιση του υπόλοιπου οφειλής της που αφορά τη μίσθωση του εν λόγω κυλικείου και ανέρχεται  στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ και δεκαοκτώ  λεπτών (400,18€), καθώς  σύμφωνα  με την  αριθμ. πρωτ:178/06-10-2022 υπεύθυνη δήλωση της το προαναφερόμενο ποσό να καταβληθεί σε τέσσερις (4) δόσεις  αναλυτικά ως εξής : 31/10/2022 100,00€, 30/11/2022 100,00€,31/12/2022 100,00€ και 31/1/20223 100,18€.
 2. Το Λογιστικό γραφείο που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση του Νομικού μας Προσώπου  θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρηση της διαδικασίας καταβολής των οφειλόμενων ποσών όπως αναγράφεται στην αριθμ. πρωτ:178/06-10-2022 υπεύθυνη δήλωση και για την ενημέρωση του Προέδρου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος  Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  -2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email