39/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

39/2022 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού
«Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη 2022-2023
του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του».
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το 1ο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΓΡΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2022-2023
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 148271)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, στις 9 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και στις 10 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη, συνήλθε σε τακτικές επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, που βρίσκονται στο Κιάτο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2022 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4
2/ Πέππα Κωνσταντίνα, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4
που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 373/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 148271, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 688.790,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 854.099,91€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
• Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
• To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
• Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.
• Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
• Την αριθ. 27/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του».
• Την απόφαση με αρ. πρωτ. 18105/16-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009762163, ΑΔΑ: ΩΞΨΑΩ1Θ-ΧΓΓ) για την ανάληψη υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης (έτη 2022 και 2023) και έλαβε α/α 512 καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Σικυωνίων.
• Την με αριθμό 412/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ8Ω1Θ-626) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
• Την αριθμ. πρωτ. 18953/28-12-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009884177 2021-12-31.
• Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID: 2021/S 255-673565.
• Την αριθ. 19257/31-12-2021 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ5ΘΑΩ1Θ-53Γ) και σε 3 τοπικές εφημερίδες.
• Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04-02-2022 και ώρα 15:00 και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 09-02-2022 και ώρα 10:00 π.μ.
• Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
• Την κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510, για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης, η οποία κατατέθηκε στις 03-02-2022 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 266965 και προσκομίστηκε εμπρόθεσμα ο σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, μέσω της ταχυδρομικής εταιρείας «Γενική Ταχυδρομική», ο οποίος πήρε Αριθ. Πρωτ.: 1443/04-02-2022.
• Την κατατεθείσα προσφορά της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040, για τους 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης, η οποία κατατέθηκε στις 04-02-2022 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 263709 και προσκομίστηκε εμπρόθεσμα ο σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος πήρε Αριθ. Πρωτ.: 1515/07-02-2022,
προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων των ανωτέρω προσφορών.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό προσκομίστηκαν οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές συμμετοχής:
• Η αριθ. BTD016558/A’/21-01-2022 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” ποσού 5.541,00€, η οποία εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κατάστημα Πλ. Συντάγματος (104)
• Η αριθ. 7909/28-01-2022 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής ποσού 1.349,00€, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρ/κών 146-Κορίνθου).
Σε εφαρμογή του άρθρου 2.1.5 της Διακήρυξης, διενεργήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο έλεγχος γνησιότητας των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητά τους σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:
• το από 09-02-2022 έγγραφο μέσω e-mail του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρ/κών 146-Κορίνθου) που πήρε αριθ. πρωτοκόλλου: 1704/09-02-2022,
• το από 09-02-2022 έγγραφο μέσω e-mail της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κατάστημα Πλ. Συντάγματος (104) που πήρε αριθ. πρωτοκόλλου: 1725/10-02-2022.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” και διαπίστωσε ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής της στο διαγωνισμό επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της οικείας διακήρυξης έχει υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3. της διακήρυξης και τα οποία είναι:
• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), όπως αναφέρεται στην παρ.1 & 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,
• η εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 της οικείας διακήρυξης,
• η αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ορθά συμπληρωμένη καθώς και ψηφιακά υπογεγραμμένη για τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και οι επίσημοι κρατικοί φορείς όπως περιγράφονται στο παράρτημα «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης,
• τα ζητούμενα στοιχεία όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί προέλευσης των προσφερομένων καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ‘’Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές’’.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί χρόνου παράδοσης των προσφερομένων καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ‘’Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές’’.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί χρόνου ισχύος των προσφορών και τυχόν παράταση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσης διακήρυξης.
δ) Προδιαγραφές αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
Μετά από τον έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής και διαπίστωσε ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής της στο διαγωνισμό επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της οικείας διακήρυξης έχει υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3. της διακήρυξης και τα οποία είναι:
• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), όπως αναφέρεται στην παρ.1 & 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,
• η εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 της οικείας διακήρυξης,
• η αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ορθά συμπληρωμένη καθώς και ψηφιακά υπογεγραμμένη για τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και οι επίσημοι κρατικοί φορείς όπως περιγράφονται στο παράρτημα «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης,
• τα ζητούμενα στοιχεία όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί χρόνου παράδοσης των προσφερομένων καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ‘’Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές’’.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί χρόνου ισχύος των προσφορών και τυχόν παράταση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσης διακήρυξης.
Μετά από τον έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής, η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.

Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, η οποία διαπιστώθηκε ότι είναι ορθά συμπληρωμένη καθώς και ψηφιακά υπογεγραμμένη, έχουν υποβληθεί τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένα σύμφωνα με την Διακήρυξη και έχει αναλυτικά, ως εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ(*) %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 0,60% ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ(*) %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 Πετρέλαιο κίνησης 09134220-5 0,70% ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

με ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής, η οποία διαπιστώθηκε ότι είναι ορθά συμπληρωμένη καθώς και ψηφιακά υπογεγραμμένη, έχουν υποβληθεί τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένα σύμφωνα με την Διακήρυξη και έχει αναλυτικά, ως εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο, 4Ο, 5Ο ΚΑΙ 6Ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ(*) %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 1% ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
με ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση,
Γνωμοδοτεί
ότι οι Οικονομικές Προσφορές της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” και της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής είναι ικανοποιητικές και συμφέρουσες για τον Δήμο Σικυωνίων και τα Νομικά του Πρόσωπα, διότι τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι χαμηλότερα σε σχέση με την τρέχουσα τιμή πώλησης των αντίστοιχων καυσίμων στα πρατήρια του Νομού Κορινθίας και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς, της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 554.032,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 686.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», την εταιρεία ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό είναι 0,60% (μηδέν κόμμα εξήντα τοις εκατό), ενώ για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό είναι 0,70% (μηδέν κόμμα εβδομήντα τοις εκατό).
2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για τους 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 134.758,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 167.099,92€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», την κα Λινάρδου Γ. Βασιλική που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας, στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040, με ποσοστό έκπτωσης για τους 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς: 1% (ένα τοις εκατό).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Πέππα Κωνσταντίνα 3/ Στούκας Νικόλαος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει σήμερα,
 Την υπ’ αριθμ. 373/2021 (ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2022.
 Την υπ’ αριθμ. 27/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 Το από 09.11.2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:21REQ009503346 2021-11-09) του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 Την 512/18105/16.12.2021 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ:21REQ009762163 2021-12-16) πολυετούς δαπάνης.
 Τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων και δέσμευση των σχετικών πιστώσεών τους.
 την 373/2021 (ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση ΟΕ «συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»
 την 412/2021 (ΩΧΓ8Ω1Θ-626) απόφαση ΟΕ «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης»
 την αριθμ. πρωτ. 18953/28.12.2021 διακήρυξη (21PROC009884177 2021-12-31)
 την ID: 2021/S 255-673565 προκήρυξη
 την αριθ. 19257/31.12.2021 περίληψη διακήρυξης (Ψ5ΘΑΩ1Θ-53Γ)
 το 1ο/09.02.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το ανωτέρω 1ο/09.02.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας για τους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς συνολικού ποσού 854.099,91€ (688.790,25€ + ΦΠΑ 24%) της υπ’ αριθμ. 27/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» συνολικού π/υ 860.327,69€ (693.812,65€ + 166.515,04 ΦΠΑ 24%) .

Β. Κηρύσσει -προσωρινό ανάδοχο- για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς, της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 686.999,99€ (554.032,25+ ΦΠΑ 24%) της ανωτέρω προμήθειας υγρών καυσίμων, την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510, με ποσοστό έκπτωσης για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (0,60%) ενώ για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (0,70%).

Γ. Κηρύσσει -προσωρινό ανάδοχο- για τους 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 167.099,92€ (134.758,00 + ΦΠΑ 24%) της ανωτέρω προμήθειας υγρών καυσίμων, την κα Λινάρδου Γ. Βασιλική που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας, στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040, με ποσοστό έκπτωσης (1%).

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email